Høringssvar – CO2-avgift på naturgass og LPG

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2010

Konkurransetilsynet har tidligere gitt uttrykk for at miljøpolitikken i størst mulig grad bør baseres på markedsbaserte virkemidler. Det vil bidra til at grensekostnadene ved utslipp av klimagasser blir lik i alle sektorer og for ulike utslippskilder, og vil gi de laveste kostnadene ved å realisere gitte miljømessige mål. Forslaget til forskriftendringer inneholder reduserte satser, eller avgiftsfritak for gass levert til flere sektorer. Konkurransetilsynet legger til grunn at avgiftsfritak eller redusert avgift for sektorer som er omfattet av EØS-avtalen er forenlig med denne. Tilsynet vil likevel advare mot at slike tiltak kan medføre uheldige konkurransevridninger mellom sektorer eller foretak. For kvotepliktig sektor vil Konkurransetilsynet understreke at virkemiddelbruken må basere seg på at denne sektoren har forutsigbare rammebetingelser knyttet til kvotehandelssystemet. Konkurransetilsynet understreker betydningen av en godt utformet miljøpolitikk som stimulerer konkurranse på like vilkår. Det vil bidra til at miljømål oppnås på en kostnadseffektiv måte. En godt utformet miljøpolitikk og en effektiv konkurransepolitikk vil gjensidig understøtte hverandre.