Høringsuttalelse – endring i produktforskriften – biodrivstoff

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.08.2017

Klima- og miljødepartementet sendte 10. juli 2017 på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Del 1 av høringsforslaget omhandler direktiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 («ILUC-direktivet»). Del 2 omhandler opptrappingsplanen for biodrivstoff til veitrafikken frem mot 2020. Opptrappingsplanen innebærer at omsetningskravet for biodrivstoff til veitransport økes gradvis fra dagens 7 prosent til 20 prosent i 2020. Delkravet for avansert biodrivstoff økes gradvis fra dagens 1,5 prosent til 8 prosent i 2020.

Konkurransetilsynet er bekymret for at omsetningskravet for biodrivstoff kan føre til redusert konkurranse ved at noen aktører i markedet kan få en kostnadsulempe og dermed må konkurrere på ulike vilkår. En kraftig økning i kravet kan forsterke en slik effekt.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at konkurransen i drivstoffmarkedet er vesentlig begrenset. Etter tilsynets vurdering har de fire nasjonale drivstoffkjedene klart å stilltiende koordinere sin atferd i markedet, blant annet gjennom en felles prisoppgang hver mandag og torsdag. Dette har medført høyere priser for forbrukerne og høyere bruttomarginer for selskapene. Det vil være svært uheldig dersom aktører som kan bidra til bedre konkurranse opplever at deres evne til å konkurrere med de store aktørene hemmes.

For de fleste mindre aktører vil det være vanskeligere å få avtaler med bedrifter som etterspør høyinnblandingsprodukter eller rent biodrivstoff enn det vil være for de store nasjonale aktørene i drivstoffmarkedet. De fleste mindre aktører vil derfor trolig primært oppfylle kravene gjennom innblanding i vanlig bensin og diesel. De kan dermed få en kostnadsulempe som kan gjøre det vanskeligere å konkurrere med de store aktørene.

Konkurransetilsynet etterlyser en grundigere vurdering av konsekvensene av forslaget for ulike drivstoffaktører, spesielt konsekvenser for kostnadene til den enkelte aktør og konkurransen i drivstoffmarkedet. Det bør også vurderes nærmere om omsetningskravet kan innrettes på en annen måte for å unngå at mindre aktører får en kostnadsulempe og dermed må konkurrere på ulike vilkår med de store kjedene. I tillegg vil Konkurransetilsynet påpeke at det er uklart om forslaget fører til utslippsreduksjoner som forsvarer de økte kostnadene som forslaget fører til.