Høringsuttalelse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2023

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til et lovforslag som gjør det klart at journalinnføringer for organinterne dokumenter kan unntas fra offentlighet. Den enkelte virksomhet kan i samsvar med dagens regulering selv avgjøre hvorvidt organinterne dokumenter skal journalføres. Det kan for slike dokumenter foreligge arkiveringsplikt, uten at det foreligger en journalføringsplikt. Behovet for lovendring er begrunnet i at dagens regulering gir uheldige konsekvenser ved at journalføring av organinterne dokumenter unnlates for å unngå at det bes om innsyn i disse dokumentene eller i opplysninger om dokumentene.

Konkurransetilsynet støtter endringsforslaget og begrunnelsen for dette. Organinterne dokumenter kan eksempelvis være interne forslag, utkast, betenkninger, notater og lignende arbeidsdokumenter utarbeidet som ledd i organets saksforberedelse. Sentrale hensyn for at slike dokumenter kan unntas fra innsyn er behovet for å bevare klare ansvarsforhold utad, unngå tvil om forvaltningsorganets beslutninger og synspunkter samt å gi rom for interne meningsbrytninger og vurderinger på veien mot organets avgjørelser. Konkurransetilsynet er enig i at de samme hensynene kan gjøre seg gjeldende for opplysninger som kommer frem av journalinnføringer for organinterne dokumenter, og at det dermed bør klargjøres at unntaket også gjelder for slike innføringer.

Lovforslaget legger til rette for at organinterne dokumenter arkiveres på en hensiktsmessig måte. Videre bidrar det til å sikre notoritet og dokumentasjon når det gjelder forvaltningens interne arbeidsprosesser. Dette har også en side mot effektiv bruk av forvaltningens ressurser samt muligheten til å sikre gode saksbehandlingsløp og derigjennom gode avgjørelser.