Høringsuttalelse – forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2021

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på felles høring forslag til ny forskrift om kontrollutrustning i drosje, samt forslag til endringer i enkelte andre forskrifter knyttet til drosjemarkedet.

Høringen er en oppfølging av drosjereformen som trådte i kraft i november 2020, samt en oppfølging og utdyping av tidligere forslag til endring i en rekke forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter som departementene sendte på høring 10. juli 2020.

Konkurransetilsynet er positiv til at det foreslås et rammeverk som åpner opp for alternativ til taksameter, samt at det lagt stor vekt på teknologinøytralitet og heldigitale løsninger. Dette er helt sentrale elementer for å kunne realisere målsettingene med reformen innført i november 2020.