Høringsuttalelse – høring om forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.06.2022

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Forslagene er en deloppfølging av punktene om drosje i Hurdalsplattformen, og innebærer blant annet skjerpede objektive krav for tildeling av løyve for å drive drosjevirksomhet.

Et viktig formål med dereguleringen var å redusere etableringshindringene til drosjemarkedet, men likevel slik at det ikke skulle gå på bekostning av sikkerhet og seriøsitet i næringen.

De foreslåtte endringene er langt på vei en tilbakeføring av slik reguleringen var på de aktuelle områdene før november 2020.  Det har gått for kort tid siden dereguleringen til å kunne evaluere virkningene av den. Konkurransetilsynet er derfor kritisk til at det allerede har blitt satt i gang et arbeid med å vurdere å reversere den.

Konkurransetilsynet har i høringsuttalelsen også stilt seg kritisk til at dagens krav om taksameter opprettholdes, og at arbeidet med å legge til rette for muligheten til å bruke alternativer til taksameter avsluttes.

Samlet sett er det Konkurransetilsynets vurdering at de foreslåtte endringene vil bidra til å øke etableringshindringene i markedet, uten at behovet for slike endringer er godt nok faglig fundert.