Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.12.2019

Konkurransetilsynet har sendt høringsuttalelse til Finansdepartementet i forbindelse med forslag om at det i norsk rett innføres opplysningsplikt for skatterådgivere om nærmere angitte skattearrangement. Utvalget foreslår blant annet at internadvokater skal unntas fra advokaters sterke taushetsplikt, og at hensynet til symmetri i regelverket tilsier at internadvokaters taushetsplikt bør reguleres generelt slik at den vil være lik på alle rettsområder. I den forbindelse er den særskilte reguleringen av taushetspliktens virkeområde for internadvokater på konkurranserettens område direkte omhandlet i høringen.

Konkurransetilsynet er gjennomgående positiv til forslaget om at internadvokater generelt skal unntas fra advokaters sterke taushetsplikt, og viser til utfordringene som dagens regelverk og praksis skaper på konkurranserettens område. Når Konkurransetilsynet gjennomfører bevissikringer i medhold av konkurranseloven blir i praksis all korrespondanse mellom internadvokaten og selskapet som er underlagt tilsyn ekskludert fra beslaget før dette åpnes for gjennomgang. I ytterste konsekvens kan det medføre at Konkurransetilsynet ikke får innsyn i bevis for overtredelse av konkurranseloven fordi en internadvokat er på kopilisten. Norsk rett skiller seg fra EU/EØS-retten som slår fast at det bare er advokater som ikke er knyttet til klienten gjennom et ansettelsesforhold som kan påberope seg taushetsplikt og beslagsforbud. Konkurransetilsynet støtter utvalgets vurderinger om at dagens rettstilstand med bevisforbud for internadvokater utgjør en innsynshindring, og mener forslaget om et generelt unntak for internadvokater i forhold til advokaters taushetsplikt vil være et riktig steg i retning av harmonisering med EU/EØS-retten på dette området.