Høringsuttalelse – utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.08.2017

Finansdepartementet sendte 28. april 2017 på høring utkast til lov- og/eller forskriftsbestemmelser som svarer til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366). 

Direktivets formål er å modernisere det eksisterende regelverket for betalingstjenester i tråd med utviklingen i markedet, åpne opp for nyskapning på betalingsområdet og fremme sikrere tekniske betalingsløsninger, samt fremme innovasjon gjennom økt konkurranse i markedet. 

Direktivet, som trer i kraft 13. januar 2018 i EU, er EØS-relevant. Siden det foreløpig er uklart når direktivet vil tas inn i EØS-avtalen, anbefales det i høringsutkastet at reglene gjennomføres førtidig i norsk rett. 

Konkurransetilsynet støtter forslaget om at det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD 2) innføres førtidig i norsk rett av hensyn til økt konkurranse, etablering og utviklingen av nye betalingstjenester i Norge.