V2001-101 – Konzept Int. Holding AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2001

Konzept Int. Holding AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å fastsette felles utsalgspriser på interiørprodukter for sine franchisetakere.

Vi viser til Deres brev av 24. juli 2001 der De på vegne av Deres klient, Konzept Int. Holding AS, søker om dispensasjon fra lov om konkurranse i ervervsvirksomhet av 11. juni 1993 nr. 65 (heretter krrl.) § 3-1 for å kunne fastsette bindende priser for selskapets franchisetagere, jf. krrl. § 3-9.

Konkurransetilsynet har kommet til at felles prisfastsettelse er i strid med forbudet mot felles priser i krrl. § 3-1 annet ledd, men at det foreligger grunnlag for å gi Konzept dispensasjon til å fastsette bindende utsalgspriser for sine franchisetagere i medhold av krrl. § 3-9 bokstav a).