V2000-05 – Troms Taxi AS, Tromsø

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.01.2000

Troms Taxi AS innvilges dispensasjon fra konkurranseloven til å gi felles tilbud på, føre felles prisforhandlinger om og avtale felles priser på drosjekjøring, samt inngi anbud på drosjekjøring på vegne av de tilsluttede innehaverne av drosjeløyver.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 9. november 1999 hvor De søker om forlenget dispensasjon i et år fra forbudene mot prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling i konkurranseloven §§ 3-1 til 3-3 og til telefonsamtaler 20. desember 1999 og 13. januar 2000. Dispensasjonen som søkes forlenget, ble gitt første gang 18. november 1996 og utløp 1. desember 1999. Søknaden begrunnes med at dispensasjonen er nødvendig for å kunne inngå avtaler med Fylkestrygdekontoret i Troms om priser på og samordning av syketran-sport og med samferdselsetaten i Troms fylkeskommune om priser på og samordning av TT-kjøring av handikappede.