Vedtak V2020-15 – Vygruppen AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2020

Konkurransetilsynet fattet 12. mars 2020 vedtak der Vygruppen AS ble ilagt et gebyr på 7,5 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. § 3 fjerde ledd. Saken gjelder uriktige eller ufullstendige opplysninger gitt til Konkurransetilsynet i forbindelse med melding om foretakssammenslutning.