Vedtak V2020-15 – Vygruppen AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2020

Konkurransetilsynet fattet 12. mars 2020 vedtak der Vygruppen AS ble ilagt et gebyr på 7,5 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. § 3 fjerde ledd. Saken gjelder uriktige eller ufullstendige opplysninger gitt til Konkurransetilsynet i forbindelse med melding om foretakssammenslutning.

 

Konkurranseklagenemnda fattet 12. februar 2021 vedtak hvor Konkurransetilsynets vedtak fra 12. mars 2020 ble opphevet, samtidig som saken ble henvist tilbake til helt eller delvis ny behandling. Konkurranseklagenemndas vedtak kan leses her: https://www.klagenemndssekretariatet.no/konkurranseklage/2020-683.

Konkurransetilsynet besluttet, etter en konkret helhetsvurdering, å ikke prioritere å opprette en ny sak mot Vygruppen AS. https://konkurransetilsynet.no/avslutter-sak-mot-vygruppen-etter-konkurranseklagenemndas-avgjorelse/