Vedtak V2021-8 – St1 Norge AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 29

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.06.2021

Konkurransetilsynet fattet 8. juni 2021 vedtak om ileggelse av 3 millioner kroner i gebyr for brudd på konkurranseloven § 29 første ledd bokstav c, jf. konkurranseloven § 24. Saken dreier seg om at St1 Norge AS ikke overholdt et pålegg etter konkurranseloven § 24 om å opplyse om alle foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet i forbindelse med inngåelsen av en leieavtale for en bensinstasjon i juli 2018.