Vedtak V2022-23 – Bokbasen AS – Cappelen Damm AS – Vigmostad & Bjørke AS / Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS – Gyldendal Norsk Forlag AS / Gyldendal ASA – H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS – pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven §§ 12 og 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53, jf. EØS-konkurranseloven § 6 første ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl §§ 12 og 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53, jf. EØS-konkurranseloven § 6 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.11.2022

Konkurransetilsynet fattet 29. november 2022 vedtak hvor Bokbasen AS, Cappelen Damm AS, Vigmostad & Bjørke AS, Gyldendal Norsk Forlag AS og H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS ble ilagt et overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven. Bokbasen AS deltok som tilrettelegger for samarbeidet mellom forlagene.

Bokbasen AS ble ilagt et overtredelsesgebyr på 4 100 000 kroner, Cappelen Damm AS et overtredelsesgebyr på 131 400 000 kroner, Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS et samlet overtredelsesgebyr på 92 600 000 kroner, Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA et samlet overtredelsesgebyr på 252 100 000 kroner og Aschehoug et overtredelsesgebyr på 64 600 000 kroner.

Konkurransetilsynet påla også opphør av samarbeidet slik det er beskrevet i vedtaket og tilsvarende samarbeid, samt enhver handling eller atferd som kan ha samme eller lignende formål eller virkning.

Saken gjelder et ulovlig samarbeid om å utveksle fremtidige priser og annen konkurransesensitiv informasjon.