Vedtak V2022-24 – Skion Water International GmbH – Enwa AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 18 tredje ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.2022

Konkurransetilsynet pålegger Skion Water International GmbH meldeplikt i forbindelse med foretakets overtakelse av 100 prosent av aksjene i Enwa AS, jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd.