Ofte stilte spørsmål

Maksimalprisregulering

Ifølge forskriften § 1 er løyvepliktig drosjetransport med motorvogn omfattet av forskriften. Forskriften gjelder imidlertid ikke for drosjetransport hvor vilkårene er fastsatt i avtale inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse.

Forskriftens kapittel 2 kommer ikke til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport i enkelte spesifikke områder, eller for drosjetransport hvor det er flere enn fire passasjerer.

Fra og med 1. november 2020 gjelder maksimalprisreguleringen i kommuner hvor fylkeskommunene kan eller faktisk tildeler enerett, jfr. yrkestransportregelverket. Det betyr at maksimalprisreguleringen vil gjelde i kommuner hvor det er færre enn 20 000 innbyggere eller befolkningstettheten er lavere enn 80 innbyggere per km2. Hvilke kommuner det ikke kan tildeles enerett og som dermed er unntatt maksimalprisregulering er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets sider.

Les mer i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn § 1 bokstav a.

Nei, det er ikke adgang til å få dispensasjon fra forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Det finnes imidlertid enkelte unntak fra forskriften i sin helhet, eller deler av forskriften. Disse fremgår av forskriften § 1 annet og tredje ledd.

Forskrift om takstberegning og maksimalpris for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn er hjemlet i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak § 1.

Ifølge pristiltaksloven § 4 kan overtredelser straffes med bøter eller fengsel. Dersom forskriften brytes kan både Konkurransetilsynet og forbrukere gå til politianmeldelse av lovbruddet.

I områder som er maksimalprisregulert er det ikke tillatt for drosjen å ta høyere pris eller andre takstelementer enn det som er fastsatt i forskrift om takstberegning og maksimalpriser kapittel 2. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det er flere enn fire passasjerer i bilen. Dersom du har betalt mer enn det som er tillatt etter forskriften, kan forholdet politianmeldes da det er politiet som har sanksjonsmyndighet.

Har du tatt drosje i et område som er unntatt maksimalprisreguleringen har drosjene i utgangspunktet fri prisfastsettelse. Det følger imidlertid av pristiltaksloven § 2 at det er “forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige”. Dersom du mener å ha betalt en pris som er urimelig i henhold til loven, kan dette politianmeldes da det er politiet som har sanksjonsmyndighet.

Les mer i pristiltaksloven.

De til enhver tid gjeldende maksimalpriser for drosjetransport i de prisregulerte områdene finner man i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, kapittel 2. 

Takster

Med parallelltakst menes at prisen for drosjeturen beregnes ved at tidstakst og avstandstakst løper samtidig under hele turen. Tidstakst er prisen som drosjen tar betalt for tiden du disponerer bilen. Avstandstakst er prisen som drosjen tar for den distansen du har disponert bilen.

Eksempel på prisberegning med parallelltakst for en gitt drosjetur:

Turen er 10 km lang og tar 15 minutter. Utregning etter parallelltakstsystemet:

Pris = Starttakst + (15 minutter x tidstakst per minutt) + (10 km x avstandstakst per km)

Les mer i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Utgangspunktet er at løyvepliktig drosjetransport med motorvogn som er omfattet av forskrift om takstberegning og maksimalpriser skal benytte parallelltakst. Men i stedet for parallelltakst kan prisen for drosjetransporten fastsettes av drosjetilbyder i et pristilbud eller ved en på forhånd bestemt fastpris for en gitt strekning.

Kunden skal betale det som gir den laveste totalprisen for turen av et eventuelt pristilbud, en fastpris som eventuelt tilbys på strekningen og parallelltakst med eventuelle tillegg.

Les mer i forskrift om takstberegning og maksimalpriser §§ 1, 2 og 3.

Nei, drosjene er ikke pålagt å tilby en fastpris. Men kunden skal betale det som gir den laveste totalprisen for turen av et eventuelt pristilbud, en fastpris som eventuelt tilbys på strekningen og parallelltakst med eventuelle tillegg.

Ler mer om dette i forskrift for takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn § 3.

Nei, drosjene kan ikke differensiere takstene etter turens varighet, strekning eller geografisk område. Dette innebærer at det ikke er tillatt å ha høyere tids- og/eller avstandstakst i begynnelsen av turen, eller at den endrer seg ila. turen.

Se forskrift om takstberegning og maksimalpris for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn § 4 bokstav b.

Med tilkjøring menes kjøring uten passasjer fra stedet drosjebilen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til stedet hvor passasjeren hentes. I prisregulerte områder kan drosjesjåførene beregne prisen ved kjøring utover 10 kilometer fra nærmeste holdeplass. Ifølge forskriften kan ikke prisen overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste drosjeholdeplass til hentestedet.

Dette betyr at hvis tilkjøring fra nærmeste holdeplass koster 100 kroner, kan ikke prisen overstige dette selv om drosjen befinner seg lengre unna hentestedet enn nærmeste holdeplass.

Adgangen til å beregne tilkjøringsvederlag kan illustreres ved hjelp av følgende figurer:

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 17 kilometer. I dette tilfelle kan det kun beregnes tilkjøringsvederlag for de siste 5 kilometerne av tilkjøringen.

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, B er hentestedet og C er nærmeste holdeplass. Det er 14 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 12 kilometer. Tilkjøringsavstanden overstiger 10 kilometer og det kan derfor beregnes vederlag for tilkjøring. Vederlaget må imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet, og det kan derfor kun beregnes tilkjøringsvederlag for 2 kilometer.

Les mer om dette i forskrift om takstberegning og maksimalpris for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn § 7.

Annet

Konkurransetilsynet svarer på spørsmål knyttet til de forskrifter og lover tilsynet håndhever. Dette gjelder forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for drosjesentraler, konkurranseloven og pristiltaksloven.

Se mer om relevante lover og forskrifter under informasjonsboksen: Lover og forskrifter

Se informasjonsboks om relevante myndigheter.

Dispensasjonsforskriften gir drosjesentraler enkelte unntak fra konkurranselovens forbud om konkurransebegrensende avtaler mellom foretak. Unntaket innebærer at drosjesentraler kan fastsette felles takstregulativ samt inngi felles pristilbud og anbud på vegne av de løyvehavere som er tilsluttet sentralen. Unntaket gjelder ikke for pris- og anbudssamarbeid mellom drosjesentraler og mellom løyvehavere som er tilsluttet hver sine sentraler.

Se flere detaljer i forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for drosjesentraler.