Drosjesamarbeid i Høyesterett

Høyesterett behandler denne uken ankesaken fra tre drosjeselskap etter at Borgarting lagmannsrett i 2015 ga tilsynet medhold i saken om ulovlig samarbeid i forbindelse med anbudskonkurranser om pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

Lagmannsretten la til grunn at Ski Taxi SA og Follo Taxisentral SA hadde kapasitet til å inngi tilbud hver for seg i de to anbudskonkurransene, og at anbudssamarbeidet gjennom det felleseide Ski Follo Taxidrift AS derfor var en formålsovertredelse. Drosjeselskapene anket denne delen av saken inn for Høyesterett.

Høyesterett har anmodet EFTA-domstolen om rådgivende tolkningsuttalelse i saken, og EFTA-domstolens dom ble offentliggjort 22. desember 2016.

Statens prosessfullmektig er advokat Pål Wennerås fra Regjeringsadvokaten.

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad

Kontaktinformasjon
Karin Stakkestad Laastad
Juridisk direktør

Pressebilder Karin Stakkestad Laastad >>

Pressetelefon: 47 66 77 77