Drosjesamarbeid i Høyesterett

Høyesterett behandler denne uken ankesaken fra tre drosjeselskap etter at Borgarting lagmannsrett i 2015 ga tilsynet medhold i saken om ulovlig samarbeid i forbindelse med anbudskonkurranser om pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

Lagmannsretten la til grunn at Ski Taxi SA og Follo Taxisentral SA hadde kapasitet til å inngi tilbud hver for seg i de to anbudskonkurransene, og at anbudssamarbeidet gjennom det felleseide Ski Follo Taxidrift AS derfor var en formålsovertredelse. Drosjeselskapene anket denne delen av saken inn for Høyesterett.

Høyesterett har anmodet EFTA-domstolen om rådgivende tolkningsuttalelse i saken, og EFTA-domstolens dom ble offentliggjort 22. desember 2016.

Statens prosessfullmektig er advokat Pål Wennerås fra Regjeringsadvokaten.

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad

Kontaktinformasjon
Karin Stakkestad Laastad
Juridisk direktør

Pressebilder Karin Stakkestad Laastad >>

Pressetelefon: 47 66 77 77