Endret regulering kan løse elsparkesykkel-utfordringer  

Oslo kommune foreslår at færre selskaper skal få tillatelse til å drive utleie av elsparkesykler i hovedstaden. Konkurransetilsynet er positiv til forslaget. Det vil ivareta konkurransen å bare gi tillatelse til aktørene som kan vise til de beste løsningene. På sikt kan det sikre innbyggerne et godt utleietilbud, skriver tilsynet i et høringssvar.

Det har de siste årene vært store utfordringer knyttet til utleie av elsparkesykler i flere norske byer. I Oslo har blant annet et stort antall elsparkesykler i bybildet vært til sjenanse for fotgjengere, og det har vært stor usikkerhet knyttet til reguleringen for utleieaktørene.

Oslo kommune har nå hatt på høring forslag til ny forskrift for utleie av elsparkesykler. Kommunen foreslår blant annet at færre aktører skal få tillatelse til å drive utleie. Konkurransetilsynet er hovedsakelig positiv til de foreslåtte endringene, og mener forslagene kan få bukt med flere av dagens utfordringer.

– En ordning der bare tre selskaper får tillatelse til å drive utleie vil premiere de som kan vise til de beste løsningene. En slik konkurranse vil bidra til innovasjon og at selskapene ser seg nødt til å utvikle nye og bedre løsninger. At noen selskaper får leie ut et større antall elsparkesykler vil også sikre disse selskapene nødvendige ressurser til drift og vedlikehold, noe som vil komme innbyggerne til gode, sier økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet Elisabeth Steckmest .

Konkurransetilsynet er også positiv til at selskapene som får tillatelse til å drive utleie skal være uavhengig av hverandre. Dette er viktig for å sikre konkurranse på like vilkår. Samtidig viderefører Oslo kommune et tak på 8000 elsparkesykler totalt. Dette anbefaler tilsynet kommunen å vurdere på nytt.

– Et tak på antall elsparkesykler kan hindre selskapenes mulighet til å vokse. Dette kan i verste fall føre til at de ikke ser seg tjent med å konkurrere eller utvikle nye og bedre løsninger for brukerne sine. Konkurransetilsynet foreslår derfor at det bør vurderes å åpne for en viss økning i antallet kjøretøy over tid. Det kan for eksempel skje ved at selskap som har en høy utnyttelsesgrad får en økning i antallet sykler, sier Elisabeth Steckmest

Konkurransetilsynet mener de foreslåtte endringene vil føre til et bedre tilbud for Oslos innbyggere. Samtidig mener tilsynet at gategrunnsleie ville være den aller beste løsningen for å regulere utleie av små elektriske kjøretøy.

Dette innebærer at selskapene betaler en avgift per sykkel som plasseres ut, noe som ville gjort det dyrere å plassere ut flere sykler enn det er behov for. Dette kunne både løst problemet med kjøretøy som er i veien for fotgjengere, og hindret opphoping av mange sykler noen steder og mangel på sykler andre steder.

Du kan lese hele høringssvaret her.

Elisabeth Steckmest, Konkurransetilsynet

Pressetelefon: 47 66 77 77