Endring av maksimalpriser for drosje

Konkurransetilsynet har bestemt at maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport skal økes med 5,1 prosent. Årsaken er økte kostnader for drosjenæringen.

Drosjetransport er maksimalprisregulert i alle kommuner hvor det er færre enn 20.000 innbyggere og mindre enn 80 innbyggere per kvadratkilometer. De maksimale takstene som kan benyttes for drosjetransport i disse områdene følger av bestemmelser i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn («maksimalprisforskriften»).

Konkurransetilsynet håndhever denne forskriften, og gjør endringer i det maksimale takstnivået som er tillatt for beregning av prisen for drosjetransport i de prisregulerte områdene.

20. februar 2024 sendte Konkurransetilsynet forslag til endring av maksimalpristakstene på høring. I høringen var forslaget å øke takstene med 2,4 prosent. Oppdatert informasjon i tilsynets kostnadsindeks for drosjetransport, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt, fører til at takstene økes med 5,1 prosent.

– Konkurransetilsynets kostnadsindeks bruker offentlig tilgjengelig informasjon, blant annet fra Statistisk sentralbyrå. Indeksene vi bruker har blitt oppdatert siden februar, og de nye tallene gir en større kostnadsutvikling siden forrige justering, sier Fredrik Bjørnestad Sortland, økonom i Konkurransetilsynet.

Kostnadsindeksen viser at det i perioden mars 2023 til mars 2024 har vært 4,9 prosent økning i kostnadene for drosjetransport i Norge. Avrundingsregler for takstene i forskriften fører til at takstene i gjennomsnitt økes med 5,1 prosent.

– En stor del av drosjetransporten i Norge foregår i prisregulerte områder. Aktørene som tilbyr drosjetjenester i disse områdene, har plikt til å følge maksimalprisreguleringen. Tilsynet mener det er viktig at justeringen av maksimalprisene skjer på et så objektivt grunnlag som mulig. En økning av takstene med 5,1 prosent er representativt for den kostnadsutviklingen drosjenæringen har opplevd siden forrige justering for et år siden, sier Sortland.

– Maksimalpris bestemmer kun det høyeste nivået på takstene. Aktørene kan selv velge om de vil følge takstøkningen, la være, eller redusere takstene sine, forklarer Sortland.

Endringen trer i kraft 15. april 2024. Den endrede forskriften vil være tilgjengelig i Lovdata, og kan i tillegg hentes fra siden om prisregulering og maksimalpriser. 

39906
Portrettbilde av Fredrik Sortland
Fredrik Sortland, økonom i avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77