For tidlig å reversere deregulering av drosjemarkedet

Det er for tidlig å reversere dereguleringen av drosjenæringen før omleggingen er tilstrekkelig evaluert. Alternativer til taksameter bør også prøves ut og evalueres før en skrinlegging vurderes, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse.

 

Dereguleringen av drosjemarkedet trådte i kraft 1. november 2020. Formålet med dereguleringen var blant annet å gi norske drosjekunder et bedre tilbud ved å gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i markedet. Selv om det ble lagt opp til en evaluering av dereguleringen etter tre år, har Samferdselsdepartementet allerede nå sendt på høring forslag om endring i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og kjøretøyforskriften, som et første steg i arbeidet med å vurdere og legge til rette for en reversering av dereguleringen.

 

– Formålet med dereguleringen var blant annet å gi norske drosjekunder et bedre tilbud og større valgfrihet. Konkurransetilsynet er kritisk til at det allerede nå iverksettes et arbeid med å vurdere en reversering av dereguleringen, uten at den er evaluert. Iverksettelse av dereguleringen har også sammenfalt med korona-pandemien, noe som har hatt stor påvirkning på etterspørselen etter drosjetjenester. Dette gjør det særlig vanskelig å vurdere hva som er effekten av henholdsvis dereguleringen og korona-pandemien, sier seniorrådgiver Line Halvorsen Hamre.

 

I høringsnotatet fremgår det at regjeringen har slått fast at kravet om taksameter i alle drosjer vil bli videreført, og at det ikke er aktuelt å arbeide videre med å åpne opp for alternativ til taksameter. Innføring av regelverk som tillater alternativ til taksameter var en viktig del av dereguleringen, men dette har ikke blitt innført. Konkurransetilsynet har flere ganger pekt på at taksameter er dyrt og dermed utgjør en vesentlig etableringshindring for nye drosjeaktører. I tillegg setter et slikt krav en effektiv stopper for innovative løsninger.

 

– Arbeidet med å legge til rette for muligheten til å benytte kontrollutrustning som et alternativ til taksameter har etter Konkurransetilsynets vurdering vært en sentral del av dereguleringen. Dette arbeidet ble aldri ferdigstilt. Konkurransetilsynet mener det er uheldig at arbeidet med å legge til rette for bruk av kontrollutrustning som alternativ til taksameter nå avsluttes. Den digitale utviklingen har kommet så langt at det her er muligheter for gode og mer fremtidsrettede alternativer, sier rådgiver Fredrik Bjørnestad Sortland.

Les hele høringsuttalelsen her >>

20344
Portrettbilde av Line Hamre Halvorsen i Konkurransetilsynet.
Line Halvorsen Hamre, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
37527
Portrettbilde av Fredrik Sortland
Fredrik Bjørnestad Sortland, rådgiver i Konkurransetilsynet