Bruk av overvåking- og prisingsalgoritmer og konkurranse

Mulig oppgavetema kan være å se nærmere på bruken av overvåking- og prisingsalgoritmer og konkurranse. Fører prisingsalgoritmer til mer eller mindre konkurranse? I 2021 utga Konkurransetilsynet en rapport på temaet. Se også for eksempel rapport fra OECD og britiske konkurransemyndigheter (CMA). Hvordan kan bruken av overvåking- og prisingsalgoritmer påvirke konkurransen i markedet? Vil konkurranseloven være tilstrekkelig for å gripe inn mot bruk av konkurranseskadelige prisroboter?

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no