Tema for masteroppgave

Konkurransetilsynet ønsker å stimulere til at studenter skriver masteroppgaver innen konkurranseøkonomi og konkurranserett. Her finner du forslag til mulige tema for masteroppgaver innen hvert av de to fagområdene.

Forslagene er fritt tilgjengelig for alle og er ment å være en kilde til inspirasjon for enkelte emner som er av interesse for Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet har ikke oversikt over hvilke tema som allerede har vært benyttet ved universitet eller høyskoler. Det kan altså være flere som skriver eller har skrevet om det samme emnet. Avgrensning og retning på masteroppgaven må bestemmes i samråd med veileder.

Forslag til tema innen konkurranseøkonomi

 

Forslag til tema innen konkurranserett og offentlig anskaffelse

 • Læren om kollektiv dominans
 • Foreligger det meldeplikt etter konkurranseloven ved konkurs?
 • Grensene for Konkurransetilsynets adgang til å vektlegge formildende eller skjerpende omstendigheter etter utmålingsforskriften § 3
 • Hvor går grensen for lovlig informasjonsutveksling mellom foretakene i en foretakssammenslutning?
 • Kan tilbakeføring av utleid virksomhet eller aktiva regnes som en foretakssammenslutning?
 • Fallittbedriftsforsvaret ved foretakssammenslutninger
 • Mulighetene for tidlig avklaring av foretakssammenslutning på vilkår foreslått av melderne innen 20 virkedager etter meldingen er mottatt, jf ny § 20 tredje ledd
 • I hvilken grad kan medlemmer av en sammenslutning av foretak holdes solidarisk ansvarlig for overtredelsesgebyr ilagt sammenslutningen etter konkurranseloven § 29?
 • Tilknytningskravet i konkurranseloven § 29
 • Krysseierskap og konkurransebegrensende utveksling av informasjon gjennom styrerepresentasjon (direkte regulering og/eller anvendelse av § 10)
 • Konkurransebegrensende formål under konkurranselovens § 10 første ledd
 • Prosjektsamarbeid under konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
 • Morselskapets ansvar for overtredelser av konkurranselovens § 10 og EØS-avtalens artikkel 53
 • Menneskerettighetenes betydning ved håndhevelsen av kartellforbudet i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
 • Hvor langt rekker selvinkrimineringsvernet for foretak ved Konkurransetilsynets etterforskning av mulige brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11?
 • En komparativ analyse av vilkårene for å inngi forenklet melding etter norsk konkurranserett og EU/EØS-retten
 • En komparativ analyse av kravene til melding etter norsk konkurranserett og EU/EØS-retten
 • Rekkevidden av prosjektsamarbeid, herunder evt om åpne anbudssamarbeid
 • Mulighetene for å effektivisere håndhevingen av konkurranselovens forbudsbestemmelser og ivareta fremtidig konkurranse ved bindende avhjelpende tiltak etter ny § 12 tredje ledd
 • Konkurransetilsynets utmåling av bøter i kartellsaker – hva innebærer lovgivers ønske om et bøtenivå som tilsvarer nivået i EU/EØS?
 • Foretakssammenslutningsbegrepet i konkurranseloven § 16 (evt spisset mot konkrete problemstillinger)

 

Beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi
Konkurransetilsynet deler hvert år ut en pris til beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi. Den beste masteroppgaven innen hvert av de to fagområdene blir hvert studieår belønnet med 25 000 kroner i premie. Tar du utfordringen om å skrive den beste masteroppgaven?

Konkurransetilsynet deler hvert år ut en pris til beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Les mer her >>

 

Ønsker du mer informasjon om karrieremuligheter i Konkurransetilsynet?

Les mer her >>

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no