Etableringshindre og betydningen for utøvelse av markedsmakt

Hvilke etableringshindre eksisterer og hvilke betydning har de i enkelte markeder for konkurransen? Konkurransemyndigheter har tillat enkelte foretakssammenslutninger på den bakgrunn at trussel om etablering hindrer all form for markedsmakt.

Imidlertid, i hvilken grad kan man generelt forvente at etablering kan hindre en fusjonert aktør å utøve markedsmakt? Se for eksempel Werden & Froeb (1998): «The entry-inducing effects of horizontal mergers: an exploratory analysis» og Majumdar et al. (2013): «Do Incumbents’ Mergers Influence Entrepreneurial Entry? An Evaluation«. Oppgaven kan være en teori/litteratur gjennomgang og case studie av en spesifikk foretakssammenslutning.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no