Kartellavdekking

Bekjemping av karteller er en av Konkurransetilsynets viktigste oppgaver. Ettersom karteller er ulovlige, og således er hemmelige, er det utfordrende å finne bevis for kartellvirksomhet. Tradisjonelt benytter myndighetene en retroaktiv strattegi basert på tips fra aktører i markedet eller lempningssøknader fra kartellmedlemmer. Imidlertid benytter også en rekke myndigheter en proaktiv strattegi hvor man benytter screening metoder for å avdekke kartellvirksomhet basert på økonomisk teori og empirisk analyse.

Innenfor temaet er det flere mulige innfallsvinkler til en masteroppgave. Et tema kan være å gjennomføre en strukturell eller adferdsmessig screening av et marked med tanke på kartellvirksomhet. Se for eksempel rapport fra OECD og rapport fra Konkurrensverket på temaet, samt Imhof (2019) ‘Detecting bid-rigging cartels with descriptive statistics. Et annet tema kan være å kartlegge internasjonal erfaring med økonomisk teori for i hvilke bransjer man kan forvente kartellvirksomhet. Eksempler på relevante referanser er EU Kommisjonen og studier av John Connor. Oppgavene egner seg til empirisk arbeid (Vegvesenet har f.eks. anbudsdata på asfaltlegging liggende tilgjengelig) og en teori/litteratur gjennomgang.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no