Kartellavdekking

Bekjemping av karteller er en av Konkurransetilsynets viktigste oppgaver. Ettersom karteller er ulovlige, og således er hemmelige, er det utfordrende å finne bevis for kartellvirksomhet. Tradisjonelt benytter myndighetene en retroaktiv strattegi basert på tips fra aktører i markedet eller lempningssøknader fra kartellmedlemmer. Imidlertid benytter også en rekke myndigheter en proaktiv strattegi hvor man benytter screening metoder for å avdekke kartellvirksomhet basert på økonomisk teori og empirisk analyse.

Innenfor temaet er det flere mulige innfallsvinkler til en masteroppgave. Et tema kan være å gjennomføre en strukturell eller adferdsmessig screening av et marked med tanke på kartellvirksomhet. Se for eksempel rapport fra OECD og rapport fra Konkurrensverket på temaet. Et annet tema kan være å kartlegge internasjonal erfaring med økonomisk teori for i hvilke bransjer man kan forvente kartellvirksomhet. Eksempler på relevante referanser er EU Kommisjonen og studier av John Connor. Oppgavene egner seg til empirisk arbeid og en teori/litteratur gjennomgang.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no