Kundebevegelighet og byttekostnader

Litteraturen som omhandler byttekostnader (ENG: “Switching costs”) og konkurranse er i stadig utvikling. Utviklingen går i retning av å se hen på kunders adferd, og særlig ulike forhold som taler for at kunder bytter mindre enn tidskostnader og monetære kostnader skulle tilsi. Se for eksempel britiske myndigheters vurdering av byttekostnader innen kraftmarkedet. Det er også kommet en del litteratur om byttekostnaders konkurransemessige virkninger. Innenfor temaet er det flere mulige innfallsvinkler til en masteroppgave:

  • Foreta en litteraturgjennomgang av etablert og ny litteratur der en søker å si noe om hvordan byttekostander påvirker konkurransen i markeder med ulike karakteristika.
  • Foreta en litteraturgjennomgang av teoretisk/empirisk litteratur som omhandler psykologiske byttekostnader/nærsynte kunder. Oppgaven egner seg til å gjøre eksperimenter selv.
  • Konkrete case-studier der man vurderer størrelsen på byttekostnader og innvirkningen disse har på konkurransen i konkrete markeder. Oppgaven egner seg til å gjøre en spørreundersøkelse av ulike forhold knyttet til byttekostnader og bytting, for eksempel avdekke hvorfor kunder ikke bytter. Det kan videre gjøres empiriske anslag for byttekostnader i et marked hvor kundene abonnerer på en tjeneste, eksempelvis kabel-TV, telefoni, banktjenester, forsikringer osv. Se for eksempel Oz Shys studie: “A quick and easy method of estimating switching costs”.

 

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no