Morst Favoured Nation Clauses (MFN)

Såkalte MFN klausuler (ENG: «Most Favoured Nation Clauses») har i senere år kommet i søkelyset til konkurransemyndighetene i EU og USA innen online hotell booking, bøker og forsikring. I enkelte tilfeller er denne typen klausuler ansett til å ha en gunstig effekt på konkurransen, mens i andre tilfeller kan denne typen klausuler være konkurranseskadelig. Mulig tema til en masteroppgave kan være å se på konkurranseskadelige effekter av MFN klausuler – når er denne typen klausuler positiv for konkurransen og når er de negativ for konkurransen? Oppgaven er egnet til en teoretisk/litteratur gjennomgang.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no