Tilgang til infrastruktur og konkurranse

EU-kommisjonen har foreslått å konkurranseutsette den nasjonale passasjertransporten med jernbane. I dag tildeles den norske passasjertransporten med jernbane – med unntak av prøveprosjektet Gjøvikbanen – direkte til NSB AS gjennom forhandlinger. Kommisjonen foreslår blant annet at dette endres til at det innføres obligatoriske anbudskonkurranser om tildeling av passasjertransport med jernbane. Oppgaven kan drøfte problemstillinger knyttet til konkurranseutsetting, f.eks. problemstillinger knyttet til anbudskonkurranser i markeder med nettverksinfrastruktur og flaskehalser. Videre kan oppgaven også sammenligne med andre land eller markeder der samme problemstilling gjør seg gjeldende slik som havnetilgang eller tildeling av slot-tider på flyplasser.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no