Fullt medhold i Høyesterett i Forlagssaken

Høyesterett har enstemmig gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i at forlagene Cappelen Damm og Gyldendal brøt konkurranseloven § 10 om ulovlig samarbeid da de sammen med to andre forlag boikottet leveranser til distributøren Interpress, og at samarbeidet utgjorde en formålsovertredelse.

Høyesterett avsa 21. mai 2021 enstemmig dom i saken, og Konkurransetilsynet fikk i dag oversendt dommen, der ankene fra de involverte foretakene forkastes.

Høyesterett slår fast at det ikke forelå rettsanvendelsesfeil da lagmannsrettens flertall kom til at det var en formålsovertredelse da konkurrerende forlag utvekslet informasjon og besluttet at de ikke ville levere bøker til Interpress. Høyesterett skriver blant annet i dommen:

«På bakgrunn av den praksis som jeg her har vist til, finner jeg det lite tvilsomt at utvekslingen av opplysninger mellom de konkurrerende forlagene om hvorledes de ville forholde seg til ultimatumet fra Reitan Convenience og tilbudet fra Interpress, nettopp fjernet den usikkerhet forlagene måtte ha om markedets funksjon i den nye situasjonen.»

Prinsipiell betydning
Et av de prinsipielle spørsmålene i saken har vært hvorvidt kollektiv boikott er å anse som en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10. Boikotten gikk ut på å ikke levere bøker til én av to distributører. Den eneste reelle konkurrenten til Interpress var Bladcentralen, hvor forlagene hadde eierandeler.

– Vi er godt fornøyd med Høyesteretts dom. Den bekrefter at en kollektiv boikott slik man stod overfor i denne saken er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen understreker at denne type samarbeid utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Gyldendal hadde også anket over gebyrutmålingen. Gyldendal mente det var feil når Konkurransetilsynet ved utmålingen av overtredelsesgebyr tok utgangspunkt i Bestselgerforlagets omsetning, og ikke i de lisensinntektene som Gyldendal hadde fra Bestselgerforlagets boksalg. Gyldendal viste til at Bestselgerforlaget er et annet foretak enn Gyldendal – underlagt Gyldendals og Aschehougs felles kontroll, og at Bestselgerforlaget og Gyldendal følgelig ikke er samme «foretak» etter konkurranseloven § 2.

Høyesterett forkastet Gyldendals anke også på dette punkt og skriver blant annet følgende i dommen:

«Det sentrale ved bedømmelsen må være om omsetningen i Bestselgerforlaget bare er et resultat av den måte Gyldendal har organisert kommersialiseringen av sine forfatterrettigheter på. På samme måte som i InnoLux-saken ville en annen løsning innebære at forlaget «gives mulighed for at undgå at blive pålagt en sanktion, der står i forhold til deres betydning på markedet for disse produkter og til deres adfærds skadelige virkning for konkurrencen», jf. dommens avsnitt 63.»

Gyldendal ble av Borgarting lagmannsrett idømt et gebyr 6305 340 kroner og dette opprettholdes etter Høyesteretts dom. Forlagets morselskap ble holdt solidarisk ansvarlig.

Advokat Pål Wennerås og advokat Kristin Hallsjø Aarvik fra Regjeringsadvokaten førte saken for Konkurransetilsynet i Høyesterett.

 

 

Les dommen fra Høyesterett her >>

Les dommen fra Borgarting lagmannsrett her >>

 

 

 

Dette er saken:

 • Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene.
 • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.
 • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 28. juni 2016.
 • Forlagene inngav hver sine merknader i løpet av september 2016.
 • Omsetningsverdien som ble lagt til grunn for beregning av gebyrene i varselet i 2016 for Gyldendal og Aschehoug var ikke korrekt. Det ble derfor varslet en økning i gebyrene for disse to forlagene som en følge av dette. Varsel om ble sendt 27. januar 2017.
 • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 22. mars 2017.
 • Schibsted vedtok gebyret
 • Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug har brakt Konkurransetilsynets vedtak inn for Oslo tingrett
 • Saken gikk for Oslo tingrett i perioden 11. april til 9. mai 2018
 • Dom fra Oslo tingrett forelå 21. juni 2018.
 • Aschehoug vedtok dommen
 • Gyldendal og Cappelen Damm anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett. Aschehoug vedtok dommen.
 • Saken gikk for Borgarting lagmannsrett i perioden 5. mai til 29. mai 2020.
 • Dom fra Borgarting lagmannsrett forelå 1. september 2020
 • Gyldendal og Cappelen Damm anket saken inn for Høyesterett
 • Saken gikk for Høyesterett 4. og 5. mai 2021.
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47667777

———————————–

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>