Når må fusjoner og oppkjøp meldes til Konkurransetilsynet?

Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til Konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper hvis foretakenes omsetning overstiger visse terskelverdier, jf. konkurranseloven § 18. I konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger.

Det er pålagt å melde foretakssammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig.

Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge.

Det er forbudt å gjennomføre en foretakssammenslutning før Konkurransetilsynet har fått melding og har ferdigbehandlet saken, jf konkurranseloven § 19.

Enkelte typer foretakssammenslutninger som er lite egnet til å påvirke konkurransen, kan inngis ved en forenklet melding, selv om transaksjonen overstiger nevnte terskelverdier jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3.
Retningslinjer for forenklet melding finner du her >> (pdf)

Se illustrasjon av forenklet melding her >> (png)

Konkurransetilsynet har hjemmel til å pålegge meldeplikt for en foretakssammenslutning under terskelverdiene, dersom tilsynet har rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes eller dersom andre særlige hensyn tilsier at tilsynet undersøker saken nærmere. Et slikt pålegg kan ikke gis senere enn tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet, jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd. Foretakssammenslutninger som er unntatt fra meldeplikten kan meldes frivillig for å avklare om det er aktuelt med inngrep.

Erverv av andeler i et foretak som ikke fører til kontroll over foretaket (minoritetserverv), er ikke omfattet av meldeplikten. Konkurransetilsynet skal imidlertid på samme vilkår som ved kontrollerverv gripe inn mot slike transaksjoner, jf. konkurranseloven § 16 a første ledd. Med hjemmel i konkurranseloven § 18 femte ledd kan tilsynet pålegge melding for minoritetserverv. Konkurransetilsynet må sende slikt pålegg om melding innen 3 måneder etter at endelig avtale om erverv av andeler er inngått. Foretak kan også velge å inngi melding om minoritetserverv frivillig.

For nærmere informasjon om meldeplikt se her >>

Fristene for Konkurransetilsynets saksbehandling av fusjoner og oppkjøp begynner ikke å løpe før eventuelt kravene til hva meldingen skal inneholde er oppfylt, taushetsbelagte opplysninger er merket og Konkurransetilsynet har mottatt en tilstrekkelig begrunnelse for taushetsplikt, jf. konkurranseloven §§ 18 a og 18 b.

Se nærmere om merke- og begrunnelsesplikten her >>

 

Forhåndskontakt med Konkurransetilsynet før inngivelse av melding

Det vil, særlig i større/komplekse saker, være hensiktsmessig med forhåndskontakt med Konkurransetilsynet før inngivelse av melding. Det antas at det sjelden vil være behov for forhåndskontakt ved forenklet melding. Behovet for og omfanget av forhåndskontakt bør avklares med tilsynet i den enkelte sak.

For å sikre en effektiv saksbehandling er det en fordel at tilsynet så raskt som mulig får en oversikt over faktum samt de problemstillinger som foretakssammenslutningen antas å kunne reise. Dette sikrer at den videre saksbehandlingen kan legges opp på en mest mulig hensiktsmessig måte. Videre er det både i partenes og tilsynets interesse at meldingen er komplett når den inngis. En dialog i forkant av inngivelse av melding kan bidra til dette og hindre forsinkelser i saksbehandlingen.

Dersom foretakssammenslutningen ikke er kjent, vil opplysninger som fremkommer under forhåndskontakten normalt kunne unntas offentlighet i medhold av offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Det presiseres at opplysningene kan bli offentlige på et senere stadium av saken dersom vilkårene for unntak fra offentlighet ikke lenger er oppfylt.

Se nærmere om forhåndskontakt med Konkurransetilsynet her >> 

 

Konkurransetilsynets saksbehandling

Konkurransetilsynet må innen 25 virkedager fra meldingen er mottatt (Fase 1), varsle at vedtak kan bli aktuelt, jf. konkurranseloven § 20 annet ledd. I varselet må tilsynet vise at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen eller ervervet som nevnt i § 16 a vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. Gis ikke slikt varsel, kan tilsynet ikke gripe inn etter § 16 eller § 16a.

Dersom partene fremsetter forslag til avhjelpende tiltak i Fase 1 kan Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrist utvides, se nærmere om dette her >>

Konkurransetilsynet må snarest mulig, og senest innen 70 virkedager fra meldingen ble mottatt, fatte vedtak som stadfester fremsatt forslag om avhjelpende tiltak fra melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak.

Dersom partene fremsetter forslag til avhjelpende tiltak i Fase 2 utvides Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrist, se nærmere om dette her >>

Forslaget til forbudsvedtak skal forelegges partene til uttalelse med en frist på 15 virkedager. Konkurransetilsynet må treffe sitt vedtak innen 15 virkedager fra tilsynet har mottatt partenes uttalelse. Dersom det er fremsatt et tilbud om avhjelpende tiltak etter at tilsynet har lagt frem begrunnet forslag til forbudsvedtak, kan fristen for å treffe vedtak forlenges med 15 virkedager.

Oversikt over Konkurransetilsynets vedtak vedrørende foretakssammenslutninger >>

Dersom Konkurransetilsynet finner at det ikke foreligger grunnlag for inngrep etter § 16 eller § 16a, skal melderne opplyses skriftlig om at saken henlegges. I saker hvor Konkurransetilsynet har varslet at inngrep kan bli aktuelt, skal underretningen kort angi hvorfor det ikke foreligger grunnlag for inngrep.

Et vedtak om inngrep kan påklages innen 15 virkedager. Konkurransetilsynet skal bringe klagen inn for Konkurranseklagenemnda senest 15 virkedager etter at den er mottatt. Nemnda må treffe vedtak i klagesaken innen 60 virkedager etter at klagen er mottatt.

Se nærmere om klageprosessen her >> (jpg)

Se illustrasjon som viser standard saksprosess >> (jpg)

Tips oss om fusjoner og oppkjøp

Konkurransetilsynet ønsker tips om fusjoner og oppkjøp som kan være konkurranseskadelige. Hevingen av terskelverdiene fører til at færre foretakssammenslutninger meldes til tilsynet, og det er dermed viktig for tilsynet å få informasjon i form av tips om foretakssammenslutninger som kan være konkurranseskadelige.

Konkurransetilsynet oppfordrer til å oppgi navn og kontaktinformasjon, men tips kan gis anonymt. Ved å oppgi kontaktinformasjon gir du tilsynet anledning til å ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.

Konkurransetilsynet vil som hovedregel ha plikt til å gi innsyn i opplysninger tilsynet har mottatt. Det gjøres unntak for eventuelle taushetsbelagte opplysninger, eksempelvis forretningshemmeligheter.

Les mer og send inn tips på tipssiden vår.