Høringssvar: Mer detaljstyring av drosjenæringen

Samferdselsdepartementets forslag til endring i drosjereguleringen er ikke tilstrekkelig når det gjelder å løse dagens utfordringer i drosjemarkedet.

Departementets høringsforslag om å fjerne kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv, er et skritt i riktig retning av et enklere regelverk mer tilpasset etterspørselen i markedet.

Når det gjelder de foreslåtte endringene i prisopplysningsforskriften og maksimalprisforskriften, er imidlertid Konkurransetilsynet av den oppfatning at de foreslåtte endringene gir mer detaljregulering og vil ikke bidra til mer virksom konkurranse i drosjemarkedet.

– Etter tilsynets oppfatning er det en rekke grunnleggende svakheter ved dagens regulering av drosjemarkedet. Det er derfor vanskelig å se at det å endre på enkeltelementer innenfor eksisterende regulering vil legge til rette for økt konkurranse til det beste for drosjekundene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet har gjentatte ganger tatt til orde for en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen for å stimulere til bedre konkurranse.

– Behovsprøvingen må fjernes, regelverket må forenkles samtidig som kravene til kvalitet og sikkerhet opprettholdes. I tillegg bør det vurderes å åpne for at drosjesentraler kan organiseres på andre måter enn i dag, og ikke minst tilpasses digitale plattformer, sier Sørgard.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard som står foran et taxi-skilt.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon

Lars Sørgard
Konkurransedirektør

Pressetelefon: 47 66 77 77