Konkurranse i kraftmarkedet blir viktigere

God konkurranse mellom kraftselskapene er en forutsetning for at Norges kraftressurser blir utnyttet best mulig i fremtiden. Det skriver Konkurransetilsynet i høringssvar til Energikommisjonens rapport.

Olje- og energidepartementet har på høring Energikommisjonens rapport, NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere. Energikommisjonen foreslår en rekke tiltak for å øke norsk kraftproduksjon, og mener i tillegg at det er behov for betydelig energieffektivisering for å veie opp for økende kraftbehov. Energikommisjonen mener også at et markedsbasert system og handel med utlandet vil kunne legge til rette for at Norges kraftressurser blir utnyttet på en god måte i fremtiden.

Konkurransetilsynet er enig i at et kraftmarked med fritt kjøp og salg av strøm best vil legge til rette for god utnyttelse av kraftressursene. Et slikt markedsbasert system vil gi fordeler både på kort og lang sikt, både for samfunnet og strømkundene.

– Kraftsystemet vi har i dag, vil bidra til at vi unngår å havne i situasjoner med rasjonering, der vi blir bedt om å spare på strømmen. Med god konkurranse reduserer vi risikoen for strømmangel, fordi vannkraftprodusentene vil spare på vannet til de periodene der strømbehovet er størst og de forventer høyere pris. Dette vil normalt bidra til lavere priser i perioder med lite produksjon fra vind- og solkraft, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi, Marita Mæland Skjæveland.

I Europa ser vi nå økt utbygging av vind- og solkraftverk, som er energi som ikke kan lagres. Mer av slik ikke-regulerbar kraft kan føre til større variasjoner i prisene. Norge kan dra nytte av dette gjennom kraftoverføringskablene til utlandet. I perioder med mye vind og sol vil det være god tilgang på kraft og dermed mulighet for lavere priser. Norske vannkraftprodusenter kan da holde tilbake vann i magasinene, for så å selge denne kraften i perioder med mindre vind og sol. 

– Med velfungerende konkurranse i kraftmarkedet kan Norge importere kraft når prisen er lav og spare på vannet til perioder der prisen er høyere. Dette vil kunne bidra til lavere gjennomsnittspriser i Norge enn i andre land, i tillegg til at Norge vil få økte eksportinntekter, sier Mæland Skjæveland.

Den norske regulerbare vannkraften vil bli viktigere enn før. I fremtiden blir det derfor enda viktigere å legge til rette for velfungerende konkurranse mellom kraftprodusentene. Produsentene konkurrerer på evnen til å levere strøm, For å sikre god konkurranse, er det derfor viktig at ikke enkeltaktører har en for stor andel av den samlede kraftproduksjonen. 

Konkurransetilsynet mener videre at det er viktig å ta hensyn til effektiv ressursbruk dersom det skal fastsettes konkrete mål for økt energieffektivisering og kraftproduksjon. Blant annet bør vann- og vindkraft på land og til havs rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, slik at det legges til rette for at de mest lønnsomme tiltakene gjennomføres først. 

– Eventuelle mål for økt kraftproduksjon og energieffektivitet bør være overordnede og ikke knytte seg til en spesifikk sektor eller bruk av bestemte teknologier. For eksempel kan utvikling av ny teknologi gjøre enkelte produksjonsformer billigere i fremtiden enn det man går ut fra i dag, sier Mæland Skjæveland.

Les Konkurransetilsynets høringssvar her.

24979
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Mæland Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77