Konkurranseklagenemnda fungerer godt som klageinstans

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår mulige endringer i konkurranseloven knyttet til saksbehandlingen i konkurransesaker. Konkurransetilsynet skriver blant annet i sitt høringssvar at Konkurranseklagenemnda som klageinstans fungerer godt, og at det ikke er hensiktsmessig å endre dagens ordning nå. 

Nærings- og fiskeridepartementet har i høringsnotatet foreslått flere endringer i konkurranseloven, og departementet åpner også for at Konkurranseklagenemnda kan avvikles eller at dagens saksbehandlingsregler for nemnda endres betydelig.  

-Konkurransetilsynet er av den oppfatning at dagens ordning med Konkurranseklagenemnda som klageinstans over tilsynets vedtak fungerer godt, og at kravet om behandling i nemnda som prosessforutsetning bør beholdes, sier Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet. 

Dersom behandling i Konkurranseklagenemnda som prosessforutsetning faller bort er det etter tilsynets oppfatning sannsynlig at antall saker i nemnda reduseres, slik at det ikke lenger blir forsvarlig å opprettholde ordningen med nemndsbehandling.  

Departementet foreslår også å forkorte klagefristen i saker om overtredelsesgebyr. Konkurransetilsynet er enig i at effektivitetshensyn kan tale for å forkorte dagens seksmånedersfrist for å klage tilsynets vedtak inn for nemnda, men tilsynet er av den oppfatning at en klagefrist på 15 virkedager fremstår for kort. Forslaget om endringer i klagefristen må etter tilsynets oppfatning også ses i sammenheng med eventuelle øvrige lovendringer.  

I tillegg er Konkurransetilsynet positiv til departementets forslag om å gjøre det mulig for konkurransemyndighetene å reise søksmål over nemndas vedtak, da tilsynet mener at staten også bør ha mulighet til å få prøvd nemndas vedtak for domstolene. Konkurransetilsynet støtter også flere av departementets øvrige forslag til lovendringer, blant annet endringer i saksbehandlingsreglene samt forslag om hjemmel for å kreve renter dersom overtredelsesgebyr ilagt av Konkurransetilsynet ikke betales innen fristen.  

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

1811
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47667777