Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler til sammen 2,2 millioner kroner i tilskuddsmidler til to prosjekter innen konkurransefaglig forskning.

Det kom inn totalt seks søknader om tilskuddsmidler, der tre søknader kom fra Samfunns- og næringslivsforskning, to kom fra Oslo Economics og en kom fra Menon Economics. Prosjektene det ble søkt om midler til handler om ulike tema relevante for konkurransemyndighetenes arbeid.

– Vi har mottatt flere gode søknader om forskningsmidler også i år. Forskningsmidlene som tildeles vil bidra til økt kunnskap på fagområdene og styrke de forskningsmiljøene som gjør vurderinger av konkurransemessige problemstillinger, sier Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Prosjektene som får tildelt midler i år vil blant annet gi nyttig kunnskap om konkurransen i avis- og annonsemarkedene. I tillegg vil prosjektene utvikle økonomisk metode for analyse av virkningen på konkurransen av ulike viktige aspekter som krysseierskap og ulike kontraktsformer og praksiser som benyttes av digitale plattformer. Dette er viktige bidrag til håndhevingen av konkurranseloven i en stadig mer digital økonomi.

Etter en helhetsvurdering av søknadene tildeles tilskuddsmidler til følgende to prosjekter:

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er tildelt midler på 1 200 000 kr. til prosjektet Substitution, Ownership and Competition in the Norwegian Newspaper Market. Prosjektet skal ledes av førsteamanuensis Øyvind Thomassen ved Norges Handelshøyskole og SNF. Prosjektets hovedformål er å bidra til å utvide kunnskapen om konkurransen i norske avismarkeder, samt å bedre forstå hvordan krysseierskap i norske mediebedrifter påvirker markedet, både teoretisk og empirisk. Videre vil prosjektet studere det norske reklamemarkedet og vurdere avisers markedsandeler i dette markedet. Prosjektet er planlagt å resultere i to forskningsartikler, en rapport, en workshop og to masteroppgaver.

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er tildelt midler på 1 000 000 kr. til prosjektet Digital platforms and product recommendation systems. Prosjektet skal ledes av professor Mohammed Mardan ved Norges Handelshøyskole og SNF. Prosjektets hovedformål er å bidra til å utvide kunnskapen om konkurransen i digitale markeder, hvor anbefalingsalgoritmer brukes. Prosjektet vil anvende teoretisk metode for blant annet å undersøke hvordan anbefalingsalgoritmer påvirker konkurransen mellom selgere på plattformer, samt hvordan prisparitetsklausuler påvirker bruken av anbefalingsalgoritmer og hvordan de sammen påvirker hvordan selgere velger å selge på en eller flere plattformer («multi-homing»). I en policy-rapport vil prosjektet oppsummere og adressere funn fra forskningsdelen av prosjektet som er relevante for konkurransepolitikken. Prosjektet er planlagt å resultere i to forskningsartikler, en policy-rapport og en workshop.

 

24826
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.