Krav til biodrivstoff fører til ulike konkurransevilkår

Konkurransetilsynet mener at krav til økt salg av biodrivstoff kan gi mindre aktører i drivstoffmarkedet en kostnadsulempe, og at dette kan redusere konkurransen i markedet.

– Tilsynet er bekymret for at forslaget til økt omsetningskrav for biodrivstoff vil føre til enda mindre konkurranse og høyere priser i drivstoffmarkedet, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Bakgrunn
Klima- og miljødepartementet har sendt en rekke endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff ut på høring. Blant annet legges det opp til en kraftig økning i omsetningskravet for biodrivstoff. Kravet skal økes gradvis fra 7 prosent i dag til 20 prosent fra 1. januar 2020. Omsetningskravet kan oppfylles både gjennom innblanding av biodrivstoff i vanlig bensin og diesel, og gjennom salg av høyinnblandingsprodukter og rent biodrivstoff til kunder som etterspør dette.

Ulike vilkår
Konkurransetilsynet skriver i sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet at for de fleste mindre aktørene i drivstoffmarkedet som kun er etablert i lokale markeder er det vanskeligere å få avtaler med for eksempel store transportbedrifter som etterspør høyinnblandingsprodukter eller rent biodrivstoff. Dette medfører at de mindre aktørene i større grad må oppfylle kravet til biodrivstoff gjennom innblanding i vanlig bensin og diesel. Når prisen på biodrivstoff er høyere enn på fossilt drivstoff, og kravet til biodrivstoff økes, vil dette gi de mindre aktørene en kostnadsulempe som innebærer at de må konkurrere på ulike vilkår i markedet.

– Mindre aktører kan bidra til bedre konkurranse og lavere priser i lokale markeder de er tilstede. Når
konkurransen i drivstoffmarkedet er vesentlig begrenset  vil det være svært uheldig dersom aktører som kan bidra til bedre konkurranse opplever at deres evne til å konkurrere med de store aktørene hemmes, sier Nilssen.

Konkurransetilsynet er positiv til tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Tilsynet etterlyser imidlertid en vurdering av konsekvensene forslaget som er på høring kan ha på aktørenes kostnader og konkurransen i markedet, og en vurdering av om omsetningskravet kan innrettes på en annen måte for å unngå at konkurransen i drivstoffmarkedet reduseres.

Kontaktinformasjon

Øyvind Nilssen
Nestleder avdeling bygg, industri og energi

Mobil: 98830461