Må sikre godt samarbeid i investeringskontrollen

Konkurransetilsynet ser behovet for et nytt regelverk for investeringskontroll for utenlandske investeringer i sikkerhetssensitive sektorer. Det er imidlertid viktig med et godt samarbeid slik at både konkurranse- og sikkerhetshensyn kan ivaretas ved en investering.

Tilsynet har sendt inn høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet sin NOU 2023:28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider. Utvalget peker på at handelsliberalisering og grenseoverskridende investeringer har bidratt til velstandsøkning i Norge og globalt, men at økonomisk åpenhet også kan medføre sårbarheter som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Utvalget foreslår en ny lov om investeringskontroll for å kontrollere utenlandske investeringer i foretak som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Dette vil bli en kontroll som kommer i tillegg til dagens fusjonskontroll. 

Siden essensielle sikkerhetsinteresser ofte prioriteres, er det en risiko for at konkurransehensyn blir underordnet disse. Risikoen for spenninger blir enda tydeligere med tanke på at investeringskontrollen potensielt omfatter et stort antall sektorer utover tradisjonelle forsvarsinteresser, slik som kritisk infrastruktur, data, kommunikasjonsressurser og helsetjenester.  

– Det er viktig at sikkerhetshensyn ikke går mer utover konkurranse i markeder enn nødvendig. Vår fusjonskontroll vil interagere med investeringskontrollen. Disse prosessene bør derfor samordnes på en gjensidig understøttende måte som også minimerer kostnadene for næringslivet. Det blir viktig at investeringskontrollmyndigheten og vi har et godt grunnlag for samarbeid, sier konkurransedirektør Tina Søreide.  

– Lovverket bør legge til rette for at oppkjøp kan meldes samtidig i de to systemene, og at tidsfristene for viktige beslutningspunkter som varsel og vedtak er nær hverandre i tid. Dette er nødvendig for at mulige motstridende sikkerhets- og konkurranseinteresser skal kunne veies opp mot hverandre på en effektiv og hensiktsmessig måte, sier Magne Geber, rådgiver i Konkurransetilsynet.  

Tilsynet mener at investeringskontrollordningen bør evalueres når man har tilstrekkelig erfaring med ordningen. Evalueringen bør gi grunnlag for å justere ordningen slik at den best mulig ivaretar blant annet sikkerhets- og konkurransepolitiske hensyn. 

Her kan du lese hele Konkurransetilsynet sitt høringssvar.

36952
Portrettfoto av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.
39423
Portrettbilde av Magne Geber
Magne Geber, økonom i avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77