Nytt forslag kan gi dårligere fastprisavtaler

Finansdepartementet foreslår endringer i skattereglene som skal gi norske strømkunder et bedre tilbud av fastprisavtaler. Konkurransetilsynet mener endringene vil kunne virke mot sin hensikt og at norske strømkunder risikerer å få et dårligere tilbud.

Finansdepartementet har på høring forslag til kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm. Der ber de om innspill til tiltak som skal gi husholdninger og næringsliv et bedre tilbud av fastprisavtaler. Blant annet blir det foreslått at det ved kraftselskapenes standardiserte fastprisavtaler skal benyttes faktisk oppnådd kontraktspris i stedet for spotpris i beregning av grunnrenteskatten.

Konkurransetilsynet er i utgangspunktet positive til denne endringen, siden det vil kunne påvirke insentivene kraftprodusentene har for å tilby fastprisprodukter. Samtidig foreslås det å fastsette et maksimalt påslag som strømleverandørene kan ta for strømmen de kjøper fra kraftprodusentene. Dette mener tilsynet kan ha flere uheldige konsekvenser og vil kunne gi strømkundene et dårligere tilbud av fastprisavtaler på strøm.

– Slike reguleringer, for eksempel at det fastsettes et maksimalt påslag, vil kunne redusere strømleverandørenes muligheter til å tilby tilleggstjenester, som det å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å redusere energibehovet. Dette kan føre til mindre innovasjon og produktutvikling, noe som vil være uheldig for oss strømkunder, sier seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi, Johannes Hjartlie.

Dersom det maksimale påslaget settes for lavt kan det bli ulønnsomt for strømselskapene å tilby slike avtaler, siden påslaget ikke dekker kostnadene. Hvis påslaget settes for høyt vil det kunne gi høyere priser på avtalene enn dersom konkurransen i markedet fikk virke.

Konkurransetilsynet peker i sitt høringssvar på at andre virkemidler enn maksimalt påslag bør utredes nærmere. Eventuelle endringer burde baseres på en modell som ikke begrenser strømleverandørenes insentiver og muligheter til å tilby gunstige fastprisavtaler. Endringen som er foreslått vil trolig ikke avhjelpe dagens situasjon med høye strømpriser, og i verste fall kan strømkundene få et dårligere tilbud av fastprisavtaler.

– Kraftprodusentene vil fortsatt ta hensyn til forventninger om fremtidig pris i spotmarkedet når de priser sine fastprisprodukter. Ettersom det forventes høye priser også i tiden fremover, er det lite trolig at det vil bli tilbudt gunstige fastprisavtaler, selv om de foreslåtte endringene i skattereglene skulle tre i kraft. I verste fall kan strømkundene få et dårligere tilbud av fastprisavtaler, sier avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi, Hanne Dahl Amundsen.

Du kan lese Konkurransetilsynet sitt høringssvar her.

38293
Portrettbilde av Johannes Hjartlie
Johannes Hjartlie, seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
24915
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77