Nytt forslag kan gi dyrere nettleie

Olje- og energidepartementet foreslår at flere nettselskap skal få fritak fra kravet om funksjonelt skille. Dette innebærer at færre nettselskaper vil måtte driftes og organiseres uavhengig av andre virksomheter i samme konsern. Dette øker risikoen for at selskapene ikke opptrer nøytralt og vil kunne føre til dyrere nettleie og risiko for dårligere konkurranse i flere deler av strømmarkedet.

Olje- og energidepartementet (OED) foreslår i et høringsnotat at krav om funksjonelt skille bare skal gjelde for integrerte nettselskap med 100 000 eller flere nettkunder. I dag gjelder dette for nettselskap med mer enn 10 000 nettkunder. Forslaget innebærer at 87 av totalt 93 nettselskaper vil være unntatt krav om funksjonelt skille. Krav om funksjonelt skille vil blant annet bety at samme personer ikke kan sitte i ledelsen av nettselskapet og konsernets øvrige virksomheter.

Nettvirksomheter er lokale, regulerte monopoler. Tilsynet mener at for konserner med integrerte nettselskap kan det være lønnsomt å utnytte den tette koblingen mot konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel produksjon, omsetning og levering av kraft til forbrukerne. Slike koblinger kan virke konkurransevridende og føre til samfunnsøkonomisk tap. Den tette koblingen mot resten av konsernet kan også være til hinder for samfunnsøkonomisk lønnsomme sammenslåinger, fordi det enkelte nettselskap vil kunne komme bedre ut av å beholde dagens organisering.

– Konkurransetilsynet vil advare mot å gjøre disse endringene. Det er en tydelig sammenheng mellom nettselskapenes kostnader og nettleien vi kunder betaler. Forslaget om fritak fra krav til funksjonelt skille gir selskapene reduserte insentiver til å utnytte stordriftsfordeler i markedet. Dermed kan dette gi mindre kostnadseffektiv drift og dyrere nettleie for oss forbrukere, sier økonom og seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi, Johannes Hjartlie.

OED viser til at et eventuelt fritak fra krav om funksjonelt skille isolert sett medfører kostnadsbesparelser for de berørte nettselskapene, ettersom de kan benytte samme personer i ledelsen i øvrige deler av konsernet og utnytte kompetansen i selskapet på en effektiv måte. Konkurransetilsynet mener likevel at dette ikke veier opp for de negative konsekvensene av forslaget.

– Besparelsene nettselskapene kan oppnå ved fritak fra kravet om funksjonelt skille veier ikke opp for de samfunnsøkonomiske kostnadene. De foreslåtte endringene vil kunne føre til økt nettleie for oss forbrukere, økte tilsynskostnader og det vil også kunne påvirke konkurransen i andre deler av strømmarkedet negativt, sier Hjartlie.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til Konkurransetilsynet. 

38293
Portrettbilde av Johannes Hjartlie
Johannes Hjartlie, seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: +47 476 67 777