Økt konkurranse mellom leverandører er avgjørende

Sterkere konkurranse på leverandørleddet vil gjøre det lettere for nye dagligvarekjeder å etablere seg.

Det er særlig tre tiltak Konkurransetilsynet anbefaler for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.

– Vi anbefaler at det utredes hvordan tollvernet for noen landbruksprodukter kan
reduseres for å stimulere til økt konkurranse. Endringer i markedsreguleringer bør også vurderes, og det bør utredes tiltak for å motvirke begrenset tilgang på butikklokaler, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Konkurransetilsynets høringssvar >>

 

Rapporten
Oslo Economics og Oeconomica har utarbeidet en rapport om etableringshindringer i dagligvaresektoren, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. I rapporten konkluderes det med at etableringshindringene er betydelige, og at ulikheter i innkjøpsbetingelser og begrenset tilgang på butikklokaler er de vesentligste etableringshindringene for nye dagligvarekjeder.

 

Mest å hente på økt konkurranse i leverandørleddet
– I et marked med noen få store leverandører vil styrkeforholdet mellom en stor leverandør og en dagligvarekjede avgjøre innkjøpsprisene til kjeden. Store kjeder har større kjøpermakt enn små kjeder, derfor får de små kjedene høyere innkjøpskostnader. Det gjør det vanskelig for en ny kjede å etablere seg i det norske dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Rapporten peker på at det som kan ha størst virkning på ulikhetene i innkjøpsbetingelser er å redusere tollbeskyttelsen på norske landbruksvarer, og å svekke markedsreguleringer i landbruket. I sin høringsuttalelse til rapporten anbefaler derfor Konkurransetilsynet at det utredes hvordan tollvernet på enkelte produktgrupper kan reduseres.

– Vi foreslår å utrede en reduksjon i tollvernet for enkelte produksjoner, med tanke på størst mulig effekt for etableringsmulighetene for nye dagligvarekjeder, med minst mulig konsekvenser for landbruket. Vi mener det bør være mulig med en begrenset og målrettet endring i importvernet som kan gi en positiv effekt på konkurransen, sier Gabrielsen.

– Endringer i markedsreguleringene i landbruket kan også føre til økt konkurranse, og bør utredes.

 

Må se på tilgang til butikklokaler
Konkurransetilsynet anbefaler også at det utredes hvorvidt det kan iverksettes tiltak for å motvirke begrenset tilgang på lokaler, for eksempel ved å ta inn konkurransehensyn som en målsetning i plan- og bygningsloven.

 

Reguleringer kan skade konkurransen
Tvangsoppløsning av leverandører og regulering av innkjøpspriser vurderes i rapporten å ha en begrenset virkning på etablering, og potensielt også en negativ virkning på konkurransen.

– Vi vil spesielt peke på at regulering av betingelsene fra leverandører og grossister kan få negative virkninger på konkurransen, og kan føre til økte priser for forbrukerne. Slike tiltak bør derfor unngås, sier Gabrielsen.

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.