Skjerpede miljøkrav kan virke mot sin hensikt

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i miljøkrav for offentlige anskaffelser. Konkurransetilsynet mener noen av forslagene er lite målrettet, og kan føre til kraftig økning i offentlige utgifter.  

Nærings- og fiskeridepartementet har på høring forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser der det bes om innspill til hvordan klima- og miljøhensyn bør vektlegges i offentlige anskaffelser. I dag kan offentlige oppdragsgivere stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen, men departementet foreslår nå at det skal stilles slike krav og kriterier. 

Konkurransetilsynet stiller seg bak ønsket om å få ned klimagassutslippene. For å oppnå dette må miljøkravene være mest mulig målrettet. Tilsynet peker i sitt høringssvar på at de nye reglene bør ivareta en fleksibilitet for offentlige oppdragsgivere, slik at utslippskutt og ivaretakelse av miljø kan oppnås på en mest mulig effektiv måte. Tilsynet anbefaler derfor at høringsnotatets forslag 3 velges, siden dette i størst grad legger til rette for at oppdragsgiver kan tilpasse kravene til den enkelte anskaffelse. 

– Et skjerpet miljøkrav bør utformes på en slik måte at det blir lønnsomt for bedrifter å satse grønt, ettersom dette kan gi dem et konkurransefortrinn. Dersom det i større grad legges opp til teknologinøytrale miljøkrav kan dette føre til økt innovasjon og bedre konkurranse, sier seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi, Johannes Hjartlie. 

Konkurransetilsynet fremhever også at dersom kostnadene ved klima- og miljøvennlige løsninger er usikre, for eksempel at teknologien som kreves er umoden, kan det likevel være hensiktsmessig å benytte miljø som tildelingskriterium. I tilfeller der det er stor usikkerhet om kostnadene, vil det kunne gi mer effektiv ressursbruk hvis oppdragsgiver kan veie klima- og miljøhensyn opp mot prisen markedet kan tilby. 

Konkurransetilsynet er ellers svært kritisk til forslag 1 i høringsnotatet. Forslaget innebærer at offentlige innkjøpere må vektlegge miljø med minst 30 prosent i alle anskaffelser over en gitt terskelverdi, selv om miljøbelastningen er uvesentlig, for eksempel ved anskaffelse av bemanningstjenester. 

– I praksis vil offentlige innkjøpere da tvinges til å vektlegge klima og miljøhensyn, selv når det ikke er relevant. Dette vil gi lite effektiv ressursbruk, samtidig som det ikke bidrar til oppnåelsen av klima- og miljømål. Derfor er dette noe vi fraråder, sier Hjartlie. 

Les Konkurransetilsynets høringssvar.

38293
Portrettbilde av Johannes Hjartlie
Johannes Hjartlie, seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77