Ofte stilte spørsmål om amnesti/lempningsordenen

Spørsmål:

Lempningsordningen innebærer at bedriften kan unngå overtredelsesgebyr ved å være først ute med å melde fra til Konkurransetilsynet om et ulovlig samarbeid, og samarbeide med tilsynet videre i saksbehandlingen. Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid betyr enten full fritakelse fra overtredelsesgebyr (amnesti/hel lempning) eller reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

Det lønner seg å være den første som avslører et ulovlig samarbeid for Konkurransetilsynet. Bare èn bedrift kan oppnå full lempning.

Dersom skaden har skjedd og bedriften er involvert i ulovlig samarbeid, står bedriften ovenfor vurderinger av mulig risiko og gevinst ved ulike handlingsalternativer. Dersom bedriften velger å avvente situasjonen, til enten Konkurransetilsynet avslører samarbeidet, noen andre tipser tilsynet om samarbeidet eller søker lempning, risikeres det betydelige bøter og anmeldelse av enkeltpersoner.

Selv om Konkurransetilsynet ikke vil varsle pressen ved en bevissikring, risikerer bedriften også at informasjon om inspeksjonen likevel når pressen for eksempel via bedriftens ansatte eller andre kilder.

Gjennom lempningsordningen kan du unngå gebyr og straffeforfølgning. Lempningssøkere viser også omverden at de tar ansvar for å rydde opp i egne rekker gjennom samarbeid med Konkurransetilsynet.

Tid er penger – kom først og søk om lempning

Jo raskere du melder fra om et ulovlig samarbeid, jo mer sannsynlig er fritakelse fra gebyr eller redusert gebyr. Dersom du venter for lenge, kan det være for sent å få innvilget helt eller delvis lempning – andre deltakere i samarbeid kan ha kommet deg i forkjøpet, andre kan ha tipset Konkurransetilsynet om samarbeidet, eller Konkurransetilsynet kan ha fått kjennskap til samarbeidet gjennom egne undersøkelser.

Konkurransetilsynet prioriterer avdekking av ulovlig samarbeid høyt og vurderer grundig alle tips og henvendelser om ulovlig samarbeid. Lempningsordningen gir en høyere oppdagelsesrisiko for deltakerne i et ulovlig samarbeid, ettersom alle nå har en mulighet for å henvende seg til Konkurransetilsynet og melde fra om et ulovlig samarbeid. Etter hvert som kjennskap til lempningsordningen øker, tilsier også erfaringer fra andre land at stadig flere vil søke om lempning. Samlet sett tilsier dette at det er betydelig risiko knyttet til å delta i et ulovlig samarbeid – og betydelig risiko ved ikke å melde fra først.

Følgende betingelser må være oppfylt for å få full lempning:

• Foretaket er først ute med å melde det ulovlige samarbeidet til Konkurransetilsynet
• Foretaket kan fremlegge bevis for det ulovlige samarbeidet
• Foretakets opplysninger må gi grunnlag for bevissikring eller bevise overtredelse av Konkurranseloven § 10
• Foretaket samarbeider med Konkurransetilsynet under saksbehandlingen
• Foretaket bryter ut av det ulovlige samarbeidet
• Foretaket ikke har tvunget andre foretak til å delta i det ulovlige samarbeidet
• På tidspunktet bevisene fremlegges, må Konkurransetilsynet ikke allerede være i besittelse av tilstrekkelige bevis til å kreve beslutning om bevissikring fra retten eller til å bevise det ulovlige samarbeidet.

Foretak som ikke oppfyller kravene til hel lempning kan få delvis nedsatt gebyr ved å fremlegge bevis som i vesentlig grad styrker Konkurransetilsynets mulighet til å bevise det ulovlige samarbeidet. Samtidig må foretakets deltagelse i det ulovlige samarbeidet avsluttes. Søker må heller ikke ha tvunget andre til å delta i det ulovlige samarbeidet.

Dersom foretaket oppfyller vilkårene for delvis lempning vil overtredelsesgebyret bli redusert på følgende måte:

– Det første foretaket som oppfyller vilkårene, gis lemping på 30 til 50 prosent.
– Det andre foretaket som oppfyller vilkårene, gis lempning på 20 til 30 prosent.
– Øvrige foretak som oppfyller vilkårene, gis lempning på inntil 20 prosent.

Foretaket kan enten legge frem alt bevismaterialet knyttet til det ulovlige samarbeidet samtidig med søknaden om lempning, eller beskrive bevismaterialet og legge det frem innen en frist fastsatt av tilsynet. Det er også mulig å oppnå en prioritert rett til lempning uten å legge frem eller beskrive bevismateriale («markør» i lempningskøen). Forutsetningen er at foretaket skal samle bevis som overleveres Konkurransetilsynet innen en fastsatt frist. Den prioriterte retten til lempning er bare gyldig i perioden som tilsynet fastsetter. Les mer i Konkurranseloven § 30.

Dersom foretaket velger å umiddelbart fremlegge bevismaterialet, må det legge frem alle bevis. Avdekkes det i ettertid at foretaket ikke har lagt frem alt bevismateriale som foretaket har kunnskap om, vil tilsagnet om hel lempning som hovedregel trekkes tilbake. Retten til lempning kan også falle bort dersom foretaket gjør Konkurransetilsynets etterforskning vanskelig, for eksempel ved å tilintetgjøre bevis, gi uriktige opplysninger eller avsløre lempningssøknaden.

Dersom foretaket ikke legger frem eller beskriver bevismaterialet samtidig med søknaden, skal foretaket gi en klar beskrivelse av bevisenes art og innhold, slik at Konkurransetilsynet kan vurdere om bevisene oppfyller vilkårene for hel lempning. Foretaket har ansvar for at beskrivelsen stemmer med det underliggende bevismaterialet.

Nei. Kun ett foretak kan få hel lempning (fritakelse for gebyr). Senere lempningssøkere kan få delvis lempning (reduserte gebyr).

Retten til lempning kan falle bort hvis lempningssøker ikke samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet under hele saksbehandlingen.

Ja. Det er vanlig å benytte juridisk bistand når man søker om lempning.

Lempningssøknaden må inneholde:

– Navn og organisasjonsnummer til ditt foretak
– Navn på foretakene som har deltatt i overtredelsen
– En konkret beskrivelse av det ulovlige samarbeidet (hva har skjedd)
– Overtredelsens varighet (hvor lenge har samarbeidet pågått)
– Overtredelsens geografiske omfang
– Hvilke produkter eller tjenester overtredelsen omfatter
– Eventuell kontakt med andre lands konkurransemyndigheter
– Dokumenter og bevis for overtredelsen (se også «Hva må fremlegges ved søknad om lempning?»)
– Kontaktinformasjon til lempningssøker

Om nødvendig kan Konkurransetilsynet kontaktes, også anonymt, ved utforming av lempningssøknad.

Nei, det benyttes ikke egne skjema ved lempningssøknad.

 

En lempningssøknad sendes på epost til lempning@kt.no.

Det er også mulig å søke om lempning ved å ringe til Konkurransetilsynet på telefon 456 59 524, eller gjennomføre et møte med tilsynet.

Foretaket kan oppnå en prioritert rett til lempning uten å legge frem eller beskrive bevismateriale («markør» i lempningskøen). Forutsetningen er at foretaket skal samle bevis som overleveres Konkurransetilsynet innen en fastsatt frist. Se også «Hva må fremlegges ved søknad om lempning?».

Ja. Foretak har anledning til å ta med advokat til møter med Konkurransetilsynet.

Offentleglova gjelder ikke i saker om ulovlig samarbeid så lenge saken ikke er avsluttet. For dokumenter mottatt i forbindelse med en lempningssøknad, gjelder offentleglova heller ikke etter at saken er avsluttet. Konkurransetilsynet har også taushetsplikt om et foretaks innrømmelse av ulovlig samarbeid.

I utgangspunktet vil lempningssøkers identitet bli offentliggjort når Konkurransetilsynet har konkludert i saken og eventuelt fattet et endelig vedtak. Som nevnt over, vil muligheten for innsyn fremdeles være begrenset i lempningsdokumenter.

Konkurransetilsynet vil straks igangsette behandlingen av en lempningssøknad, og gi foretaket
en skriftlig bekreftelse med dato og klokkeslett for når lempningssøknaden ble mottatt, samt oppsummere fremlagte bevis.

Konkurransetilsynet skal så snart som mulig informere foretaket skriftlig om den foreløpige vurderingen av lempningssøknaden, og om det er grunnlag for hel eller delvis lempning, forutsatt at foretaket oppfyller de øvrige vilkårene for lempning.

I forbindelse med saksbehandlingen, kan Konkurransetilsynet iverksette etterforskning av saken. Les mer om etterforskning her (pdf).

Dersom foretaket samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet til saken er ferdigbehandlet, og det ikke har kommet frem opplysninger som innebærer brudd på vilkårene for lempning, vil lempning bli innvilget. Innvilgelse av lempning gis i vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven.

Vurderer ditt foretak å søke om lempning? Ikke fortell andre deltakere i samarbeidet eller omverden om din henvendelse til Konkurransetilsynet.

Da risikerer ditt foretak at andre deltakere i samarbeidet kommer deg i forkjøpet eller å skade tilsynets arbeid med saken. I begge tilfeller risikerer du at vilkårene for å få innvilget lempning ikke er oppfylt. Derfor er det svært viktig at henvendelser til Konkurransetilsynet holdes hemmelig inntil videre. Dette er naturligvis ikke til hinder for at du kan kontakte advokat når du vil søke om lempning.

Konkurransetilsynet vil normalt ikke anmelde personer som på eget initiativ melder fra om ulovlig samarbeid, forutsatt at vedkommende:

  • Avslører et ulovlig samarbeid overfor Konkurransetilsynet, og/eller gir vesentlige opplysninger om det ulovlige samarbeidet som Konkurransetilsynet ikke tidligere var i besittelse av, og
  • samarbeider fullt ut under hele Konkurransetilsynets saksbehandlig og ved en eventuell etterfølgende rettsprosess, herunder aktivt bidrar til oppklaring av saken ved å gi forklaring og legge frem andre bevis som personen kjenner til, og
  • opphører med deltakelsen i overtredelsen senest på det tidspunktet personen fremlegger bevis, med mindre Konkurransetilsynet anmoder om noe annet, og
  • ikke har søkt å tvinge andre personer eller foretak til å delta i overtredelsen.

Les veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10 (personstraff)