Ofte stilte spørsmål om amnesti/lempningsordenen

Spørsmål:

Ulovlig samarbeid og kartell er begreper som gjerne brukes om hverandre. Et kartell er et ulovlig samarbeid mellom konkurrerende virksomheter som begrenser konkurransen. Ulovlig samarbeid kan ta mange ulike former, men har til felles at konkurransen i et marked settes helt eller delvis ut av spill. Ulovlig samarbeid som prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling innebærer alvorlige overtreder av konkurranseloven § 10.

Eksempler på ulovlig samarbeid:

Samarbeid om fastsettelse av priser – Samarbeid om felles kjøps- eller salgspriser, prisøkning, rabatter eller unnlatelse av å gi rabatter

Begrensninger av produksjon eller salg – Samarbeid om hva eller hvor mye den enkelte deltaker i samarbeidet kan produsere eller selge

Markedsdeling
– Samarbeid om å dele markedet i geografiske områder mellom deltakerne i samarbeidet, med forbud mot å være aktiv på de andres områder.
– Samarbeid om å dele kunder eller kundekategorier.
– Samarbeid om import – eller eksportbegrensninger.

Anbudssamarbeid
– Samarbeid om inngivelse av anbud, for eksempel ved at bedriftene har kontakt med hverandre før anbudsinngivelse om priser eller vilkår i anbudet, eller  hvor vidt det skal inngis  anbud

Ulovlig prosjektsamarbeid
– Bedrifter inngir felles tilbud i tilknytning til hele eller deler av et prosjekt, selv om de er faktiske eller potensielle konkurrenter i forhold til det aktuelle prosjektet og dermed kunne inngitt separate tilbud.

– Bedrifter som i utgangspunktet samarbeider lovlig om å gjennomføre et prosjekt, utveksler informasjon utover det som er absolutt nødvendig for å gjennomføre det konkrete prosjektet, for eksempel om kalkyler, kostnader og kapasitet.

 

Sunn konkurranse er avgjørende for en velfungerende økonomi og tillit til markedene. Internasjonale undersøkelser viser at ulovlig samarbeid kan føre til priser som ligger 10–30 prosent høyere enn det virkelige nivået dersom foretakene faktisk konkurrerte.

Det offentlige alene kjøper årlig inn varer og tjenester for i overkant av 300 milliarder kroner, og konkurransekriminalitet retter seg ofte mot offentlige anbud. I tillegg til høyere priser fører ulovlig samarbeid til manglende dynamikk og innovasjon i markedene.

Det må antas at konkurransekriminalitet medfører at det årlig unndras store beløp fra gode samfunnsformål. Forbrukerne må ofte betale regningen i form av høyere priser og et dårligere utvalg.

 

Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av bedriftens årlige omsetning. Personer som er involvert i ulovlig samarbeid kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 6 år anvendes.

Konkurransetilsynet kan pålegge opphør av det ulovlige samarbeidet. Pålegg om opphør kan også ilegges i kombinasjon med overtredelsesgebyr.

Bedrifter som avsløres for ulovlig samarbeid, risikerer i tillegg negativ medieomtale og omdømmetap. Det er påregnelig at det vil påløpe kostnader til bistand i forbindelse med rettslig og mediemessig håndtering av prosessen.

Bedrifter som har samarbeidet ulovlig, løper også en risiko for erstatningssøksmål fra kunder og andre aktører som har blitt berørt av det ulovlige samarbeidet. Videre foreligger det risiko for utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser.

 

Det er bedriftens ansvar å påse at den ikke bryter konkurransereglene. Bedriftene må selv vurdere om samarbeidet har til formål eller virkning å begrense konkurransen.

 

Kan det søkes om unntak for ulovlig samarbeid?Konkurransetilsynet har ikke adgang til å gi dispensasjoner fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Konkurransetilsynet kan veilede generelt om konkurranseloven, men kan ikke gi bindende forhåndstilsagn om ulike typer praksis, eller frita bedriftene fra ansvar.

Bedriftene må selv vurdere om samarbeidet har til formål eller virkning å begrense konkurransen, og om eventuelt vilkårene for unntak er oppfylt og kan dokumenteres i det konkrete tilfellet. Det kan være hensiktsmessig å benytte juridisk bistand dersom du er i tvil.

 

Konkurransetilsynet kan gjennomføre bevissikring hos bedrifter dersom det foreligger tilstrekkelig mistanke om ulovlig samarbeid.

En bevissikring er en uanmeldt kontroll hos bedrifter som kan gjennomføres ved mistanke om ulovlig samarbeid. Bevissikringen gjennomføres med sikte på å bekrefte eller avkrefte mistanken.

Bevissikring kan skje uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll. En bevissikring er på forhånd godkjent av tingretten.

Under bevissikringen beslaglegger Konkurransetilsynet dokumenter og elektronisk lagret informasjon. Etter at kontrollen er gjennomført, analyserer Konkurransetilsynet materialet. I etterforskningen av saken vil Konkurransetilsynet normalt også ta forklaringer av involverte personer.

Dersom Konkurransetilsynet gjennom saksbehandlingsprosessen kan konstatere ulovlig samarbeid, fattes det vedtak om dette.

 

Bedrifter skal fastsette sine priser på selvstendig grunnlag. Det er en grov overtredelse av forbudet mot ulovlig samarbeid dersom to eller flere faktiske eller potensielle konkurrenter koordinerer priser, for eksempel ved å

Koordinere kjøps – eller salgspriser Koordinere med hvilket kronebeløp eller hvilken prosentsats de skal øke sine priser med Utveksle informasjon om fremtidige endringer i salgspriser Koordinerer hvilke rabatter de skal gi (eller ikke gi).

 

Det er ulovlig for en bransjeforening å sende ut informasjon til medlemsbedriftene som kan føre til at deres markedsatferd samordnes. Et eksempel på dette er anbefalinger eller oppfordringer fra bransjeorganisasjonen til medlemmene om prisberegning/prissetting eller fremtidige prisøkninger.

 

Det utgjør en grov overtredelse av konkurranseloven dersom faktiske eller potensielle konkurrenter enes om å dele et eller flere markeder mellom seg. Markedsdeling innebærer at bedriftene kan sette en høyere pris for varen/tjenesten.

Markedsdeling kan for eksempel gå ut på følgende:

Faktiske eller potensielle konkurrenter koordinerer seg slik at de tilbyr varer/tjenester i hvert sitt geografiske område Faktiske eller potensielle konkurrenter fordeler kunder/kundegrupper mellom seg.

 

Lempningsordningen innebærer at bedriften kan unngå overtredelsesgebyr ved å være først ute med å melde fra til Konkurransetilsynet om et ulovlig samarbeid, og samarbeide med tilsynet videre i saksbehandlingen. Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid betyr enten full fritakelse fra overtredelsesgebyr (amnesti/hel lempning) eller reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

 

Følgende betingelser må være oppfylt for å få full lempning:

  • Bedriften må være først ute med å fremlegge bevis for det ulovlige samarbeidet. Bevismaterialet må være tilstrekkelig til at tilsynet kan få beslutning om bevissikring fra retten, eller bevise det ulovlige samarbeidet.
  • På tidspunktet bevisene fremlegges, må Konkurransetilsynet ikke allerede være i besittelse av tilstrekkelige bevis til å kreve beslutning om bevissikring fra retten eller til å bevise det ulovlige samarbeidet.
  • Bedriften må inngi til Konkurransetilsynet alle bevisene den har kjennskap til.
  • Bedriften må samarbeide fullt ut med Konkurransetilsynet under hele saksbehandlingen.
  • Bedriften må avslutte sin deltakelse i det ulovlige samarbeidet, med mindre Konkurransetilsynet har anmodet om noe annet inntil videre.
  • Bedriften må ikke ha tvunget andre bedrifter til å delta i det ulovlige samarbeidet.

Bedrifter som ikke oppfyller kravene til hel lempning kan få delvis nedsatt gebyr ved å fremlegge bevis som i vesentlig grad styrker Konkurransetilsynets mulighet til å bevise det ulovlige samarbeidet. Samtidig må bedriftens deltagelse i det ulovlige samarbeidet avsluttes. Søker må heller ikke ha tvunget andre til å delta i det ulovlige samarbeidet.

Dersom foretaket oppfyller vilkårene for delvis lempning vil overtredelsesgebyret bli redusert på følgende måte:

  • Det første foretaket som oppfyller vilkårene, gis lemping på 30 til 50 prosent.
  • Det andre foretaket som oppfyller vilkårene, gis lempning på 20 til 30 prosent.
  • Øvrige foretak som oppfyller vilkårene, gis lempning på inntil 20 prosent.

 

Bedriften kan velge mellom umiddelbart å legge frem alt bevismaterialet knyttet til det ulovlige samarbeidet eller først å fremlegge bevismaterialet i hypotetisk form. Videre kan foretak som har kjennskap til en mulig overtredelse oppnå rett til lempning fra det tidspunkt søknad om lempning fremsettes («markør» i lempningskøen), uten samtidig å måtte redegjøre for bevismaterialet. Forutsetningen er at foretaket skal samle bevis som overleveres Konkurransetilsynet innen en fastsatt frist, og den prioriterte retten til lempning er bare gyldig i perioden som tilsynet fastsetter.

Dersom bedriften velger å umiddelbart fremlegge bevismaterialet, må det legge frem alle bevis for overtredelse som det er i besittelse av. Avdekkes det i ettertid at foretaket ikke har lagt frem alt bevismateriale, som foretaket har kunnskap om, vil tilsagnet om hel lempning som hovedregel trekkes tilbake. Retten til lempning kan også bortfalle dersom foretaket utfører handlinger som vanskeliggjør Konkurransetilsynets etterforskning, eksempelvis tilintetgjøring av bevis, inngivelse av uriktige opplysninger eller å avsløre eksistensen av eller innholdet i søknaden om lempning.

I de tilfeller der bevisene fremlegges i hypotetisk form, skal bedriften gi en klar beskrivelse av bevisenes art og innhold, slik at Konkurransetilsynet gis tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om bevisene oppfyller vilkårene for hel lempning.

Bedrifter som velger å fremlegge bevismaterialet i hypotetisk form, har selv risikoen for at deres beskrivelse er i overensstemmelse med det underliggende bevismaterialet.

 

Kun en bedrift kan få hel lempning. Etterfølgende lempningssøkere kan få reduserte gebyr. Se vilkår for delvis lempning.

 

Dersom lempningssøker ikke samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet under hele saksbehandlingen, mistes retten til lempning.

 

Ja. Det er vanlig å få juridisk bistand når det søkes om lempning.

 

For at Konkurransetilsynet skal kunne ta stilling til en lempningssøknad, bør den inneholde følgende informasjon/dokumentasjon:

• Foretaksinformasjon (organisasjonsnummer, selskapsstruktur, kontaktinformasjon) om lempningssøker og øvrige foretak som har deltatt i samarbeidet.

• En detaljert beskrivelse av det ulovlige samarbeidet, herunder om formålet for samarbeidet, berørte markeder, produkter, aktiviteter, geografisk omfang  og varighet

• Oversikt over bevis /dokumentasjon som vedlegges.

• Støttende bevismateriale, eventuelt beskrivelse av slikt materiale.

• Navn, stilling og adresse for personer som søker mener er eller har vært involvert i det ulovlige samarbeidet.

• Opplysninger om hvilke andre konkurransemyndigheter lempningssøkeren har henvendt seg til eller vil henvende seg til i forbindelse med det ulovlige samarbeidet

Om nødvendig kan Konkurransetilsynet kontaktes, også anonymt, ved utforming av lempningssøknad.

Ja, det er mulig i første omgang å fremsette en såkalt hypotetisk lempningssøknad til Konkurransetilsynet. Det betyr at bevismaterialet kan fremlegges i hypotetisk form ved at bedriften klart beskriver bevisenes art og innhold for Konkurransetilsynet. En klar beskrivelse er nødvendig for at Konkurransetilsynet skal ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om bevisene oppfyller vilkårene for hel lempning.

Ved hypotetisk lempningssøknad, må lempningssøker på et tidspunkt som Konkurransetilsynet bestemmer, fremlegge alle bevis for overtredelsen som det er i besittelse av.

Foretak som velger å fremlegge bevismaterialet i hypotetisk form, har selv risikoen for at deres initielle beskrivelse er i overensstemmelse med det underliggende bevismaterialet.

 

Nei, det benyttes ikke egne skjema ved lempningssøknad.

 

En lempningssøknad sendes til Konkurransetilsynet. Lempningssøknaden kan sendes per e-post.

Det er også mulig å søke om lempning ved å ringe til Konkurransetilsynet, eller gjennomføre et møte med tilsynet.

Foretak som har kjennskap til en mulig overtredelse kan oppnå rett til lempning fra det tidspunkt søknad om lempning fremsettes («markør» i lempningskøen), uten samtidig å måtte redegjøre for bevismaterialet. Forutsetningen er at foretaket skal samle bevis som overleveres Konkurransetilsynet innen en fastsatt frist, og den prioriterte retten til lempning er bare gyldig i perioden som tilsynet fastsetter.

 

Ja. Vi anbefaler at lempningssøker tar med advokat til møter med Konkurransetilsynet.

 

Offentleglova gjelder ikke i saker om ulovlig samarbeid så lenge saken ikke er avsluttet. For dokumenter som er mottatt av Konkurransetilsynet i forbindelse med en lempningssøknad, vil offentleglova heller ikke gjelde etter at saken er avsluttet. Videre vil Konkurransetilsynet ha taushetsplikt om erklæring fra et foretak vedrørende foretakets viten og egen delaktighet i et ulovlig samarbeid. I utgangspunktet vil lempningssøkers identitet bli offentliggjort når Konkurransetilsynet har konkludert i saken og eventuelt fattet et endelig vedtak. Som nevnt over, vil muligheten for innsyn fremdeles være begrenset i lempningsdokumenter.

 

Når det inngis søknad om lempning, opprettes det en sak hos Konkurransetilsynet. En part har rett til innsyn i sakens dokumenter, med unntak i utgangspunktet av Konkurransetilsynets interne dokumenter samt opplysninger underlagt taushetsplikt. Normalt vil hensynet til etterforskning av saker vedrørende ulovlig samarbeid tilsi at lempningssøker ikke får innsyn i dokumenter på saken så lenge saken er under etterforskning. Innsyn gis således eventuelt på det tidspunkt det sendes et forhåndsvarsel til bedriften om overtredelse av konkurranseloven.

 

Konkurransetilsynet vil igangsette behandlingen av en henvendelse om lempning umiddelbart. Konkurransetilsynet vil så snart som mulig avholde et møte med lempningssøker. Henvendelser om lempning kan rettes til Konkurransetilsynet på telefon 55 59 75 38.

Konkurransetilsynet vil så snart som mulig gi lempningssøker en skriftlig bekreftelse med dato og klokkeslett for når lempningssøknaden med tilhørende dokumentasjon er mottatt. I bekreftelsen vil den dokumentasjon/de bevis som er fremlagt bli identifisert.

Foretaket kan velge mellom umiddelbart å legge frem alt bevismaterialet eller først å gi en klar beskrivelse av bevismaterialet. Videre kan foretak som har kjennskap til en mulig overtredelse oppnå rett til lempning fra det tidspunkt søknad om lempning fremsettes («markør» i lempningskøen), uten samtidig å måtte redegjøre for bevismaterialet. Forutsetningen er at foretaket skal samle bevis som overleveres Konkurransetilsynet innen en fastsatt frist, og den prioriterte retten til lempning er bare gyldig i perioden som tilsynet fastsetter.

Konkurransetilsynet vil umiddelbart starte behandling av den inngitte lempningssøknaden og fremlagt bevismateriale, og vurdere om vilkårene for hel lempning eller delvis lempning er til stede.

Konkurransetilsynet vil så snart som mulig, etter en foreløpig vurdering, underrette lempningssøker skriftlig om at det er grunnlag for hel eller delvis lempning. Endelig vedtak om lempning beror blant annet på videre samarbeid med tilsynet under saksbehandlingen.

I forbindelse med saksbehandlingen, kan Konkurransetilsynet iverksette etterforskning av saken, herunder gjennomføre bevissikring og ta formelle forklaringer av relevante personer. Gitt at Konkurransetilsynet går videre med saken, vil det bli utarbeidet forhåndsvarsel, med mulighet for å inngi kommentarer, før endeling vedtak fattes.

Gitt at lempningssøker samarbeider med Konkurransetilsynet gjennom saksbehandlingen frem til tilsynet fatter vedtak i saken, og det ikke gjennom saksbehandlingen fremkommer opplysninger som innebærer brudd på vilkårene for lempning, vil søknad om hel eller delvis lempning innvilges i vedtak om overtredelsesgebyr.