Støtte til meieriutfordrere bør beholdes

Å avvikle konkurransefremmende tiltak i meierisektoren vil svekke konkurransen og dermed tilbudet til norske dagligvarekunder, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar.

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk på høring.

Konkurransen i det norske meierimarkedet er svak og skjør. Det vil si at det er få aktører og det skal lite til for at konkurransen blir betydelig dårligere. Landbruksdepartementet foreslår nå å henholdsvis fjerne og redusere to av tre konkurransefremmende tiltak i meierisektoren. Blant annet foreslår departementet å avvikle det særskilte distribusjonstilskuddet for aktører som konkurrerer mot den største aktøren, Tine, som også er markedsregulator.

– Det er kostbart å transportere melk i Norge, fordi vi er et land med store avstander og spredt bosetting. Dersom det særskilte distribusjonstilskuddet til Tines konkurrenter forsvinner, blir det betydelig vanskeligere å sikre konkurranse på drikkemelk. Svekket konkurranse vil åpenbart kunne skade norske forbrukere både i form av dårligere utvalg og høyere priser, sier direktør Beate Berrefjord ved Konkurransetilsynet avdeling for mat, handel og helse.

Landbruksdepartementet foreslår også å fjerne et tilskudd, på 5 øre per liter fra satsberegningen av den spesielle kapitalgodtgjørelsen til meieriselskaper utenom Tine, som har knyttet seg til egne melkeprodusenter. Det ekstra tilskuddet på 5 øre ble innført i 2017 for å gjøre det mer attraktivt for bøndene å bytte til Tines konkurrenter. Også dette forslaget vil kunne skade konkurransen.

Konkurranse i meierimarkedene fører til økt innovasjon. Økt etterspørsel fra forbruker, øker også behovet for norsk melk, og det er melkebøndene tjent med. Det vil derfor være uheldig også for norske bønder dersom tilskuddene reduseres eller tas bort.

– Landbruksdepartementet opplyser i høringsnotatet at de foreslåtte endringene i de konkurransefremmende tiltakene skal legge til rette for konkurranse og samtidig styrke konkurransekraften til norsk melk. Konkurransetilsynet mener tvert imot at en gjennomføring av forslagene vil føre til en ytterligere svekkelse av en allerede svak konkurranse i meierimarkedene, sier Beate Berrefjord.

Konkurransetilsynet er positiv til forslaget om å øke det såkalte generelle tilskuddet fra 27 til 30 øre.

Du kan lese hele høringssvaret her.

24319
Portrettbilde av Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør for avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77