Støtter ikke endring av rettsinstans for konkurransesaker

Domstolkommisjonen foreslår å endre konkurranseloven, slik at søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak skal behandles av Bergen tingrett og ikke gå rett til Gulating lagmannsrett som i dag. Konkurransetilsynet er i et høringssvar negativ til en slik endring.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i oktober 2020 på høring utredningen NOU 2020: 11 «Den tredje statsmakt – Domstolene i endring». Her foreslår Domstolkommisjonen en rekke endringer knyttet til forvaltningen av domstolene, samt domstolenes oppgaver og arbeidsprosesser.

Ett av forslagene dreier seg om endring av konkurranseloven § 39 fjerde ledd, og innebærer at Gulating lagmannsrett ikke lenger skal fungere som førsteinstans, eller såkalt særskilt verneting, for søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak. Konkurransetilsynet støtter ikke dette forslaget fra Domstolkommisjonen, og mener at en slik endring vil være negativ både for private parter og for tilsynet.

Økt tids- og ressursbruk
En endring av det særskilte vernetinget fra lagmannsretten til tingretten vil øke tiden det tar for partene i en konkurransesak å få en endelig rettsavklaring.

Ifølge høringsbrevet fra Domstolkommisjonen er bakgrunnen for endringsforslaget blant annet behovet for å rendyrke lagmannsrettenes rolle som overprøver. En endring av dagens system får imidlertid konsekvenser for hele den relativt nyetablerte ordningen med klage- og domstolsprøving innenfor konkurranseretten.

– Både for de private partene og for tilsynet vil innføringen av et nytt trinn i domstolsbehandlingen føre til økt tids- og ressursbruk. Hensynet til effektivitet og rask rettsavklaring tilsier etter tilsynets oppfatning at man bør videreføre dagens ordning med Gulating lagmannsrett som særskilt verneting for konkurransesaker, sier juridisk direktør i Konkurransetilsynet, Karin Stakkestad Laastad.

Les hele høringssvaret her >>

Fakta:

  • Tidligere var Nærings- og fiskeridepartementet klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak, med unntak av gebyrvedtakene som bare kunne prøves for de alminnelige domstolene
  • Konkurranseklagenemnda ble vedtatt opprettet i 2016, og den fikk kompetanse til å behandle klager på alle vedtak truffet av tilsynet etter 1. april 2017
  • Klagenemndsbehandling er en prosessforutsetning etter konkurranseloven – søksmål kan dermed ikke reises med mindre adgangen til å klage til nemnda først er benyttet
  • Gulating lagmannsrett ble som ledd i denne reformen valgt som særskilt verneting for konkurransesaker, bl.a. begrunnet i behovet for rask rettsavklaring og ønsket om spesialisering av domstolen
  • Domstolkommisjonen foreslår nå å endre det særskilte vernetinget i konkurransesaker fra Gulating lagmannsrett til Bergen tingrett
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Karin Stakkestad Laastad,
Juridisk direktør
kala@kt.no
Pressebilder >>