Effektivitetsgevinster

Konkurransetilsynet er opptatt av at prosjektsamarbeid som er positive for konkurransen og forbrukerne skal kunne inngås. Det kan være gode grunner for å inngå et prosjektsamarbeid, og slike samarbeid kan i noen tilfeller også fremme konkurransen ved at det setter flere foretak i stand til å inngi tilbud i en anbudskonkurranse.  

Et konkurransebegrensende samarbeid kan i noen tilfeller også gi effektivitetsgevinster som oppveier samarbeidets konkurransebegrensende virkninger.

Reglene om dette finner man i konkurranseloven § 10 tredje ledd.

Bestemmelsen innebærer at selv om et samarbeid i utgangspunktet er ulovlig etter konkurranseloven § 10 første ledd, kan det likevel være lovlig på visse vilkår. Dette vil være tilfelle dersom samarbeidet fører til effektivitetsgevinster, som for eksempel kostnadsbesparelser, og disse kommer forbrukerne til gode.

Det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og foretakene må selv vurdere om deres samarbeid kommer inn under unntaket. Det er foretakene som må dokumentere at vilkårene i konkurranseloven § 10 tredje ledd er oppfylt. 

Et samarbeid er unntatt fra forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd dersom alle vilkårene nedenfor er oppfylt:

Samarbeidet skaper effektivitetsgevinster (det vil si objektive fordeler som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varer og tjenester eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling)

Forbrukerne sikres en rimelig andel av de fordeler som oppnås ved samarbeidet

Foretakene pålegges ikke restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å oppnå effektivitetsgevinstene

Samarbeidet gir ikke foretakene mulighet til å utelukke konkurransen for en vesentlig del av de varene eller tjenestene det gjelder