Auke i melde fusjonar og oppkjøp

Konkurransetilsynet fekk 160 meldingar om føretakssamanslutningar i fjor. Ikkje sidan vilkåra for melding vart endra i 2014 har tilsynet registrert så mange melde fusjonar og oppkjøp som i 2022.

Konkurransetilsynet har registrert talet på melde fusjonar og oppkjøp sidan 2004, då den nye konkurranselova vart innført. Medan det i byrjinga av korona-pandemien var færre fusjonar og oppkjøp enn venta (Færre fusjoner enn ventet i 2020 – Konkurransetilsynet), har talet på meldingar auka dei siste par åra. 

– Det er ikkje overraskande at talet på fusjonar og oppkjøp går opp i vanskelege tider. Det er viktig at tilsynet stansar skadelege føretakssamanslutningar, dersom dei gjer høgare prisar, dårlegare utval eller mindre innovasjon, seier konkurransedirektør Tina Søreide. 

Næringsdrivande har plikt til å melde frå om føretakssamanslutningar om dei involverte føretaka til saman omset for over 1 milliard kroner årleg. Av dei 160 meldingane om fusjonar og oppkjøp Konkurransetilsynet tok imot i fjor vart 158 meldingar avslutta innan 25 verkedagar. Dei fleste av meldingane er såkalla forenkla meldingar. Det er fusjonar som i utgangspunktet er lite eigna til å påverke konkurransen negativt. I tre av sakene godkjente tilsynet føretakssamanslutninga på vilkår. Det inneber at selskapa forpliktar seg til ei rekkje avhjelpande tiltak for å få gjennomført fusjonen, som til dømes å selje ut verksemd. 

– Konsekvensar for forbrukarane er det viktigaste for Konkurransetilsynet å vurdere i samband med fusjonar. I fusjonssaker gjer Konkurransetilsynet ein omfattande analyse av marknaden og graden av konkurranse mellom selskapa. Ei arbeidsgruppe med både juristar og økonomar analyserer saka nøye før tilsynet tek ei avgjerd, seier Tina Søreide. 

I Konkurransetilsynet sin årsrapport 2022 kan du lese meir om arbeidet og sakene til tilsynet i 2022. 

39861
Portrettbilde av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide

Pressetelefon: 47 66 77 77