Boklov kan virke mot sin hensikt

Konkurransetilsynet støtter boklovens mål om å sikre bredde og tilgjengelighet av norsk litteratur, men er kritisk til virkemiddelet. Slik bokloven er utformet vil den kunne gjøre norske bøker dyrere, og hindre at bokbransjen utvikler seg i takt med lesernes behov.

Bokloven er ment å skulle sikre bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet for alle. Dette skal ifølge Kultur- og likestillingsdepartementet oppnås gjennom å gi bokbransjen et omfattende unntak fra konkurranseloven. Lovforslaget medfører blant annet et obligatorisk krav om å benytte faste videresalgspriser på bokutgivelser for alle utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet. Konkurransetilsynet slutter seg til de sentrale språk- og litteraturpolitiske målsettingene med bokloven, men mener disse kan oppnås på en bedre og mer målrettet måte.

– Konkurransetilsynet frykter at bokloven kan virke mot intensjonen og føre til at færre nordmenn leser bøker. Bokloven innebærer at konkurransen i bokmarkedet begrenses på en måte som kan føre til at bøker blir dyrere og at bokbransjens digitale utvikling bremses. Tilsynet mener derfor at bokloven verken er i bokbransjens eller lesernes interesse, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Digitalisering preger stadig flere markeder. Den digitale utviklingen innebærer blant annet at selskaper må konkurrere om å tilby best mulig digitale løsninger for å møte endringene i forbrukernes ønsker. Dette gjelder etter Konkurransetilsynets syn også bokbransjen, der digital utvikling vil være viktig for å sørge for at norsk litteratur blir lest i større grad. I forslaget til boklov fremgår det imidlertid for eksempel at strømming av nye bøker ikke vil være tillatt før fastprisperioden er utløpt.

– Forslaget til boklov vil kunne hindre bokbransjen i å utvikle seg og bidra til at bransjen ikke utvikler digitale løsninger i tråd med det kundene etterspør. For eksempel vil fravær av de nyeste bøkene for strømming gjøre strømming mindre attraktivt og på den måten kunne bidra til å begrense spredningen av norsk litteratur, sier økonom i Konkurransetilsynet Kjell Sunnevåg.

I Danmark er bokmarkedet konkurranseutsatt og fastprissystemet ble avviklet i 2011. Den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen utarbeidet etter dereguleringen en analyse som viste at danske boklesere i 2012 fikk en forbrukergevinst på 319 millioner danske kroner som følge av avviklingen av faste bokpriser.

– Erfaringer fra Danmark viser at konkurranse er et effektivt virkemiddel også i bokbransjen. Blant annet ser vi at produksjonen av skjønnlitteratur skrevet på dansk har steget jevnt, samt at bokhandelen fortsatt står sterkt samtidig som det har kommet til flere alternative salgskanaler for bøker. Konkurransen i det danske bokmarkedet ser dermed ut til å ha kommet leserne til gode, sier Kjell Sunnevåg.

Gjennom konkurranse vil både forlag og forhandlere kunne utvikle seg og komme opp med både nye løsninger og nye forretningsmodeller som bidrar til at leserne i større grad vil etterspørre norsk litteratur. Til tross for velmente formål om å oppfylle litteraturpolitiske mål om bredde, mangfold, og tilgjengelighet for alle, er det risiko for at bokloven virker mot sin hensikt gjennom å hindre at bokbransjen utvikler seg i takt med behovet til bokleserne. Dermed vil bokloven kunne begrense, snarere enn å understøtte utbredelsen av norsk litteratur.

Konkurransetilsynets høringssvar kan leses her.

2409
Portrettbilde av Kjell Sunnevåg som er direktør for eksterne relasjoner i Konkurransetilsynet.
Kjell Sunnevåg, økonom i Konkurransetilsynet.
36952
Portrettfoto av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.

Pressetelefon 476 67 777