Masteroppgåve

Konkurransetilsynet deler kvart år ut pris til mastergradstudentar i samfunnsøkonomi og rettsvitskap. Den beste masteroppgåva innan kvart av dei to fagområda vert premiert med 25 000 kroner. Målet med konkurransen er å auke interessa for konkurranseøkonomi og konkurranserett blant studentar, og å utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

For studentar i rettsvitskap må oppgåva handle om eit tema innan norsk og/eller internasjonal konkurranserett. I samfunnsøkonomi må oppgåva ta føre seg konkurranseøkonomiske problemstillingar, som for eksempel korleis marknader fungerer, verknader av konkurransereguleringar eller effektar av offentlege tiltak.

 

Påmelding

I årets konkurranse skal masteroppgåva vere levert inn i undervisningsåret 2019–2020. Oppgåva må vere ein del av eksamen til mastergrad med minst 30 studiepoeng.

Ny frist for å delta i konkurransene om beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi er satt til 1. november. På grunn av koronasituasjonen har noen studenter fått utvidet frist for innlevering av masteroppgaven på studiestedet sitt. For å gi alle studenter som har skrevet masteroppgave studieåret 2019/2020 anledning til å delta, har Konkurransetilsynet utvidet fristen til 1. november. Den nye fristen vil gjelde for alle studenter uavhengig om de har fått utvidet frist til masteroppgaven eller ikke på studiestedet sitt.

Det er ein føresetnad for å delta i konkurransen at Konkurransetilsynet kan gjere oppgåva tilgjengeleg på tilsynet si nettside utan honorering utover premien.

Masteroppgåva skal sendast til post@konkurransetilsynet.no saman med kontaktinformasjon. Vidare skal og karakterutskrift frå masteroppgåva følgje med eller ettersendast når karakter ligg føre.

 

Vurdering

Oppgåvene vert vurderte av ein jury med juridisk direktør og sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og to eksterne jurymedlemer innan jus og økonomi.

Sjå forslag til tema for masteroppgåve >>

Sjå liste over tidlegare prisvinnarar >>

Vinnarane vert kontakta direkte og offentleggjort på våre nettsider kring midten av desember.

Ikon for

Kontaktperson:

Jan Gaute Sannarnes
Økonomisk stab

Telefon: 55 59 75 34
Epost: jgsa@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no