Joint Nordic Report 2024 Competition and Labour Markets

En felles rapport fra de nordiske konkurransetilsynene, som viser at avtaler mellom bedrifter om å ikke rekruttere hverandres ansatte kan være skadelig for både arbeidere og forbrukere, og kan utgjøre brudd på konkurranselovgivningen. I rapporten vises det blant til undersøkelser blant norske bedrifter som indikerer at avtaler om å ikke rekruttere hverandres ansatte ikke er uvanlig.


Online pharmacy markets in the Nordic

Denne rapporten fra nordiske konkurransemyndigheter konkluderer med at det er nødvendig med reformer i apotekbransjen. Det kan for eksempel dreie seg om reformer som fjerner unødvendige hindre ved oppstart av nettapotek, reformer knyttet til eierskap eller reformer knyttet til prisregulering. Nettapotek kan bidra til mer effektive apotektjenester, noe som kommer forbrukerne til gode. (2021)

 


Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level

En felles rapport om det nordiske perspektivet på konkurransespørsmål i digitale markeder. Rapporten er et viktig bidrag i debatten om håndhevelse av konkurranseregelverket innen digitale markeder og regler for digitale plattformer. (2020)

 


Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet

En rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren. (2016)

 


A Vision for Competition – Competition Policy towerds 2020

Konkurranse og konkurransepolitikk kan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst og bidra til økt kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. Det går frem av en felles rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene.
No. 1/2013

 


Competition Policy and Green Growth – Interactions and challenges

Velfungerende markeder og konkurranse innen rammen av fornuftig utformede miljøpolitiske virkemidler er en forutsetning for kostnadseffektiv miljøpolitikk.
No. 1/2010

 


Competition Policy and Financial Crisis – Lessons Learned and the Way Forward

Rapporten understreker viktigheten av at konkurransepolitikken ligger fast og at konkurransereglene håndheves strengt også i krisetider.
No. 1/2009

 


Konkurransemessige problemstillinger i apotek- og legemiddelsektoren

Erfaringsutveksling mellom nordiske konkurransemyndigheter er viktig for å styrke konkurranse i apoteksmarkedet. Det er konklusjonen i en rapport om apotekmarkedet i Norden.
No. 1/2008

 


Capacity for Competition

Det nordiske kraftmarkedet fungerer godt, men det er rom for forbedringer. Utfordringer er blant annet knyttet til sterk eierkonsentrasjon, krysseierskap og overføringskapasitet mellom de nordiske landene.
No. 1/2007

 


Competition in Nordic Retail Banking

Felles for de nordiske bankmarkedene er at de er preget av få og store aktører. Konkurransemyndighetene peker på at dette kan være et uttrykk for lav konkurranse, og anbefaler flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for banktjenester.
No. 1/2006

 


Nordic Food Markets

Prisnivået på norske matvarer er høyt sammenlignet med prisnivået i EU. Dette kommer frem i en ny rapport om de nordiske matvaremarkedene. Hovedårsaken til de høye prisene er de norske landbruksreguleringene.
No. 1/2005

 


Telecompetition

Towards a single Nordic market for telecommunication services?
No. 1/2004

 


A Powerful Competition Policy

Towards a more coherent competition policy in the Nordic market for electric power.
No. 1/2003

 


Konkurranseutsetting av kommunal virksomhet

No. 1/1998