Årsrapport for 2019 >>

Konkurransetilsynet har i 2019 fortsatt arbeidet med å jobba breitt ut mot mange marknadar og ulike typar saker, i tråd med vår strategiske plan for perioden 2017-21. Vi har vore synlege i blant anna marknadene for daglegvarer, drivstoff, alarm, pensjon, helse, drosje og bøker. Vi har brukt heile breidda i verkemiddelapparatet vårt: fusjonskontroll, kartellavdekking, hindre misbruk av dominerande stilling samt å arbeide for at rammevilkåra legg til rette for konkurranse.


 

Årsrapport for 2018 >>

Konkurransetilsynet har jobba systematisk og effektivt med måla frå tildelingsbrevet frå 2018 og frå strategiplan 2017-21. Tilsynet har nådd ut breitt med dei sakene vi jobbar med, vi har auka kjennskapen til konkurransereglane, og vi påpeiker betydinga av konkurranse der det er til fordel for forbrukarar og næringsliv. I sum har dette bidrege til at selskap i større grad etterlever konkurransereglane, og regelverket i enkeltnæringar i større grad fremmar sunn konkurranse.


 

Årsrapport for 2017 >>

Konkurransetilsynet har hatt høg aktivitet i 2017, ikkje minst på etterforskingssida. Tre bevissikringar er gjennomført i høvesvis ølmarknaden, alarmmarknaden og avfallsmarknaden. I 2017 har tilsynet fatta to vedtak om ulovleg samarbeid. Fire forlag fekk gebyr på til saman over 30 millionar kroner.


 

Årsrapport for 2016 >>

Det har vore høg aktivitet i 2016, med fleire tydelege vedtak som har hatt effekt både direkte i den enkelte saka og indirekte i form av førebyggande verkingar. Det å vere strategisk synleg er også viktig for å fremje konkurranse og forhindre konkurranseskadeleg åtferd, skriv tilsynet i årsrapporten for 2016.


 

Årsrapport for 2015 >>

Rekordmange inngrep i fusjonssaker og gjennomslag i rettsapparatet er stikkord for Konkurransetilsynets arbeidsår i 2015.Tilsynet greip inn i fem av dei mange fusjons-sakene som var melde inn til tilsynet. Det er det største talet nokon gong i eit einskild år sidan 2007.


 

Årsrapport for 2014 >>

Årsrapporten summerer opp dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2014.


 

Årsrapport for 2013 >>

Årsrapporten oppsummerar dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2013.


 

Årsrapport for 2012 >>

Årsrapporten oppsummerar dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2012.


 

Årsrapport 2010 >>

Kartellsatsinga gir resultat. Konkurransetilsynet har intensivert kontrollane og etterforskar no fleire store saker parallelt. Fleire selskap har sjølv varsla om at dei kan vere involvert i ulovleg samarbeid.


Ikon for Årsrapport 2019.
Årsrapport 2019.