Årsrapport for 2019 >>

Konkurransetilsynet har i 2019 fortsatt sitt arbeid med å jobbe bredt ut mot mange markeder og ulike typer saker, i tråd med vår strategiske plan for perioden 2017-21. Vi har vært synlige i blant annet markedene for dagligvarer, drivstoff, alarm, pensjon, helse, drosje og bøker. Vi har brukt hele bredden i virkemiddelapparatet vårt: fusjonskontroll, kartellavdekking, hindre misbruk av dominerende stilling samt å arbeide for at rammebetingelsene legger til rette for konkurranse.


 

Årsrapport for 2018 >>

Konkurransetilsynet har jobbet systematisk og effektivt med målene fra tildelingsbrevet fra 2018 og fra strategiplan 2017-21. Tilsynet har nådd ut bredt med de sakene vi jobber med, vi har økt kjennskapen til konkurransereglene, og vi påpeker viktigheten av konkurranse der det er til fordel for forbrukere og næringsliv.I sum har dette bidratt til at selskap i større grad etterlever konkurransereglene, og regelverket i enkeltnæringer i større grad fremmer sunn konkurranse.


 

Årsrapport for 2017 >>

Konkurransetilsynet har hatt høy aktivitet i 2017, ikke minst på etterforskningssiden. Tre bevissikringer er gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. I 2017 har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid. Fire forlag ble ilagt gebyr på til sammen over 30 millioner kroner.


 

Årsrapport for 2016 >>

Det har vært høy aktivitet i 2016, med flere tydelige vedtak som har hatt effekt både direkte i den enkelte saken og indirekte i form av forebyggende virkninger. God strategisk synlighet er også viktig for å fremme konkurranse og forhindre konkurranseskadelig atferd, skriver tilsynet i årsrapporten for 2016.


 

Årsrapport for 2015 >>

Rekordmange inngrep i fusjonssaker og gjennomslag i rettsapparatet er stikkord for Konkurransetilsynets arbeidsår i 2015.Tilsynet greip inn i fem av dei mange fusjons-sakene som var melde inn til tilsynet. Det er det største talet nokon gong i eit einskild år sidan 2007.


 

Årsrapport for 2014 >>

Årsrapporten oppsummerer de viktigste resultatene og aktivitetene til Konkurransetilsynet i 2014.


 

Årsrapport for 2013 >>

Årsrapporten oppsummerar dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2013.


 

Årsrapport for 2012 >>

Årsrapporten oppsummerar dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2012.


 

Årsrapport 2010 >>

Kartellsatsingen gir resultater. Konkurransetilsynet har intensivert kontrollene og etterforsker nå flere store saker parallelt. Flere selskaper har selv varslet om at de kan være involvert i ulovlig samarbeid.


Ikon for Årsrapport 2019.
Årsrapport 2019.