Innføring av informasjonsløsninger (prisportaler) i markeder

Mulig tema til masteroppgave er å foreta en teoretisk analyse av innføring av informasjonsløsninger i ulike typer markeder. Eksempelvis ba Stortinget i 2015 regjeringen om å etablere en dagligvareportal hvor kundene blant annet ville få oppgitt prisene på dagligvarer for de ulike dagligvarekjedene. Dette arbeidet ble stoppet i 2018. Andre eksempler på innførte informasjonsløsninger er finansportalen, kraftprisoversikten og tannlegeportalen. I hvilke markeder vil denne typen informasjonsløsninger føre til økt konkurranse og i hvilke markeder vil dette kunne være skadelig for konkurransen, herunder at aktørene vil kunne koordinere prisingen i markedet? Vil eksempelvis en prisportal i drivstoffmarkedet være positivt for konkurransen? Oppgaven passer til en teoretisk/litteratur gjennomgang og sammenligning mellom ulike markeder.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no