Konkurransen i banksektoren

Mulig tema til masteroppgave er å foreta en generell undersøkelse av konkurransen i banksektoren. Her finnes det en rekke mulige innfallsvinkler. Det er for eksempel tidligere observert en økning i bankenes rentemarginer på boliglån (Konkurransetilsynet, 2015). Enkelte har vist til at dette er som følger av nye og strengere kapitalkrav som medførte til at bankene var nødt til å bygge opp kapital, mens andre har vist til svak konkurranse. Videre er det også pekt på lav kundemobilitet i bankmarkedet (Aftenposten 19. mars 2014). Mulige forhold som kan undersøkes i lys av overnevnte et blant annet bankenes utvikling i markedsandeler, rentesetting og marginer. Har for eksempel sistnevnte endret se etter bankene fikk bygget opp nok kapital iht. innføringen av de strengere kapitalkravene? I hvilken grad benytter kunder seg av konkurransen i banksektoren ved å reforhandle og bytte bank? Mulige tema er ikke avgrenset til overnevnte.

Det finnes en rekke statistikk- og datakilder for banksektoren som kan benyttes. Finansportalen har historiske rentedata for enkeltbanker og Norges Bank har historiske data på bl.a. styringsrenten. Se også statistikk fra SSB og Finans Norge. Kundemobilitet er egnet til å belyses ved å gjennomføre en spørreundersøkelse.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab
Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab
Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no