Konkurransen i Kraftmarkedet

Mulig oppgavetema er å skrive om konkurransen innen kraftmarkedet. Her finnes det en rekke mulige innfallsvinkler. For inspirasjon se f.eks. rapporten “Konkurransen i Norge” og kapittelet “Kraftmarkedet” (side 51 og utover), hvor det trekkes fram enkelte konkurransemessige problemstillinger knyttet både til grossist- og sluttbrukermarkedet. Mulige vinklinger er f.eks. krysseierskap, om aktører er pivotale (utnytter markedsmakt), byttekostnader og bytte av kraftleverandør. Sistnevnte er f.eks. egnet å belyse vha. en spørreundersøkelse. Både NVE og Nord Pool sine nettsider innehar data som kan benyttes i evt. analyser. Oppgavetemaene egner seg både til kvantitativt og teoretisk arbeid.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab
Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no