Konkurransen i Kraftmarkedet

Mulig oppgavetema er å skrive om konkurransen innen kraftmarkedet. Her finnes det en rekke mulige innfallsvinkler. For inspirasjon se f.eks. rapporten «Konkurransen i Norge» og kapittelet «Kraftmarkedet» (side 51 og utover), hvor det trekkes fram enkelte konkurransemessige problemstillinger knyttet både til grossist- og sluttbrukermarkedet. Mulige vinklinger er f.eks. krysseierskap, om aktører er pivotale (utnytter markedsmakt), byttekostnader og bytte av kraftleverandør. Sistnevnte er f.eks. egnet å belyse vha. en spørreundersøkelse. Både NVE og Nord Pool sine nettsider innehar data som kan benyttes i evt. analyser. Oppgavetemaene egner seg både til kvantitativt og teoretisk arbeid.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab
Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab
Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no