Møteplasser

  • Karriere- og arbeidslivsdager
  • Bedriftspresentasjoner
  • Skolebesøk – Konkurransetilsynet tar imot besøk fra klasser fra videregående skoler. Kontakt Synnøve Tangen Stub dersom dere ønsker et besøk med din klasse.

 

Trainee/Internship

Et trainee opphold eller et internship i Konkurransetilsynet vil være tilknyttet en av tilsynets tre markedsavdelinger. Markedsavdelingene analyserer konkurranseforhold og gjennomfører tiltak for å fremme effektiv konkurranse. Som trainee og i et internship vil du jobbe i prosjektgruppe på en av de pågående sakene i Konkurransetilsynet. Du vil gjennom dette arbeidet komme rett i kjernen av hvordan tilsynet arbeider, og du vil få muligheter til å jobbe med spennende problemstillinger innen konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Vi kan tilby trainee opphold for jusstudenter på fjerde og femte studieår, og det er en fordel om du har interesse for konkurranserett.

Vi kan tilby et internship for masterstudenter innen økonomi, og det er en fordel om du har interesse for konkurranseøkonomiske emner.

 

Masteroppgåve

Konkurransetilsynet deler kvart år ut pris til mastergradstudentar i samfunnsøkonomi og rettsvitskap. Den beste masteroppgåva innan kvart av dei to fagområda vert premiert med 25.000,- kroner. Målet med konkurransen er å auke interessa for konkurranseøkonomi og konkurranserett blant studentar, og å utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

For studentar i rettsvitskap må oppgåva handle om eit tema innan norsk og/eller internasjonal konkurranserett. I samfunnsøkonomi må oppgåva ta føre seg konkurranseøkonomiske problemstillingar, som for eksempel korleis marknader fungerer, verknader av konkurransereguleringar eller effektar av offentlege tiltak.

 

Påmelding
I årets konkurranse skal masteroppgåva vere levert inn i undervisningsåret 2017–2018 til undervisningsstaden.
Oppgåva må vere ein del av eksamen til mastergrad med minst 30 studiepoeng. Oppgåva skal vere levert inn til Konkurransetilsynet innan 1. september 2018.

Det er ein føresetnad for å delta i konkurransen at Konkurransetilsynet kan gjere oppgåva tilgjengeleg på tilsynet si nettside utan honorering utover premien.

Masteroppgåva skal sendast til post@konkurransetilsynet.no saman med kontaktinformasjon. Vidare skal og karakterutskrift frå masteroppgåva følgje med eller ettersendast når karakter ligg føre.

 

Vurdering
Oppgåvene vert vurderte av ein jury med juridisk direktør og sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og to eksterne jurymedlemer innan jus og økonomi.

Sjå forslag til tema for masteroppgåve >>

Sjå liste over tidlegare prisvinnarar >>